Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2015-12-17
N2015/08707/KLS (delvis)
N2015/08869/SUN
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där det är relevant, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska i budgetunderlaget redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras genomföras fram till 2020 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader och förväntad nytta med insatsen.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti, samt 

den 26 oktober.

Bolagsverket ska vidare när prognos lämnas i informationssystemet Hermes enligt ovan i juli respektive oktober i separat handling till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa intäkter och kostnader enligt nedan.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet i enlighet med den redovisning som framgår av budgetpropositionen för 2016, utgiftsområde 24 Näringsliv, avsnitt 3.10 Övrig statlig verksamhet. Verket ska vidare ange beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras (inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och   registreringsverket och 9341: Stämpelskatt). Bolagsverket ska vidare redovisa hur utgifter under anslaget 1:12 Bolagsverket fördelar sig på utgifter för likvidatorer, utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av servicetjänsten.

3

Uppdrag

Avgiftsuttag i balans m.m.

Bolagsverket ska efter samråd med Ekonomistyrningsverket, redovisa en plan för hantering av över- och underuttag av avgifter i myndighetens bruttoredovisade offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet och i uppdragsverksamheten. Bolagsverket ska vidare analysera på vilken grund myndigheten tar ut avgifter och vid behov lämna förslag på författningsändringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2016.

Information årsredovisningar

Bolagsverket ska på sin webbplats publicera ett urval av Bolagsverket granskade och registrerade årsredovisningar så att företagare på ett enkelt sätt kan hitta exempel på en sådan årsredovisning. Uppdraget ska genomföras i samråd med Bokföringsnämnden. I den omfattning  myndigheterna bedömer lämpligt ska kommentarer och information till dessa årsredovisningar finnas i syfte att höja kvaliteten på företags årsredovisningar. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket24 842
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)24 842

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för att finansiera ersättning till likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för finansiering av associationsrättsliga ärenden. Av anslaget ska 7 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning, teknisk infrastruktur och utveckling av servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket
ap.11 242Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet150 83341 500456 200454 9001 300193 633
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0028 40028 40000
Summa150 83341 500484 600483 3001 300193 633
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900108 000108 00000
Stämpelskatt934100170 000170 00000
Summa00278 000278 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341:Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KRS, EF och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Bokföringsnämnden
Tillväxtverket