Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 5

2015-12-18
N2015/08973/SUN
N2015/08902/KLS (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt ska

- följa regeringens arbete med en livsmedelsstrategi och vid behov bistå med underlag och fakta i arbetet.

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

One health – en värld i hälsa

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa myndighetens verksamhet inom konceptet one health – en värld i hälsa.

Bekämpning av antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Statens veterinärmedinska anstalt ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, w.w.w.remm.se.

Tjänsteexport

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti, samt

den 26 oktober.

3

Uppdrag

Kompetenscentrum för 3R–frågor

Statens veterinärmedicinska anstalt ska i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen tillsammans med Statens jordbruksverks kompetenscentrum för 3R-frågor, upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt118 572
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)118 572

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får Statens veterinärmedicinska anstalt  från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2016 och hälften den 1 juli 2016.

2. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 267 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 5573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 881
2016-02-259 881
2016-03-259 881
2016-04-259 881
2016-05-259 881
2016-06-259 881
2016-07-259 881
2016-08-259 881
2016-09-259 881
2016-10-259 881
2016-11-259 881
2016-12-259 881
Summa118 572
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet4 908-3 800150 000150 300-300808
Tjänsteexport6 356-5005 0005 700-7005 156
Summa11 264-4 300155 000156 000-1 0005 964
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/SSK
Miljö- och energidepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk