Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2015-12-18
U2014/06789/GV
U2015/04331/GV
U2015/05266/GV m.fl.
Se bilaga 1
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens skolinspektion
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionens löpande tillsyn ska när det gäller förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning i huvudsak utövas på huvudmannanivå. När det gäller förskoleklass och barn- och ungdomsutbildning ska den utövas på huvudmanna- och skolnivå.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav. Granskning av undervisningens kvalitet ska förstärkas inom ramen för den löpande tillsynen.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
 • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
 • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos flickor och pojkar samt unga kvinnor och män i grundskolan och gymnasieskolan,
 • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
 • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt samt resultat av eventuella överklaganden av besluten,
 • insatser för att öka effektiviteten, rättssäkerheten och kvaliteten i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman,
 • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till, och
 • hur myndigheten bidrar med uppgifter för att skolenhetsregistret ska innehålla aktuell och uppdaterad information om antalet fristående skolor samt antalet huvudmän för fristående skolor.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionen ska redovisa Barn- och elevombudets insatser för att handläggningstiderna för de ärenden som ombudet fattar beslut i ska hållas så korta som möjligt samt övriga insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. Skolinspektionen ska vidare redovisa uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som ombudet har fattat. Redovisningen ska därutöver omfatta resultatet av de domstolsprocesser som ombudet drivit och en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolinspektionen ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten vid Skolväsendets överklagandenämnd. Av redovisningen ska framgå ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till, de beslut som nämnden har fattat samt handläggningstider.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast

den 20 januari,
den 19 februari,
den 3 maj,
den 1 augusti, och
den 26 oktober 2016.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive enskilda huvudmän. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Kostnader som avser Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet ska särredovisas, liksom kostnader för genomförandet av uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov.

Även kostnader som avser Barn- och elevombudets verksamhet ska särredovisas och redovisningen ska vara uppdelad på anmälningar, informationsinsatser och overheadkostnader.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa hur

 • myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits och resultatet av detta arbete,
 • myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer, och
 • myndigheten tillhandahåller kansliresurser för Skolväsendets överklagandenämnd på ett sätt som bidrar till att nämndens arbete kan bedrivas effektivt och rättssäkert.

Skolinspektionen ska redogöra för hur ett ökat flyktingmottagande i kommunerna påverkar myndighetens verksamhet på kort och lång sikt och myndighetens samverkan med andra aktörer.

3

Uppdrag

Årligen reviderade uppdrag

1. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning under 2015. Av redovisningen ska myndighetens erfarenheter av hur huvudmännen fördelar resurser och arbetar för att utjämna skolornas förutsättningar framgå. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 18 mars 2016.

2. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning under 2016. Av redovisningen ska myndighetens erfarenheter av hur huvudmännen fördelar resurser och arbetar för att utjämna skolornas förutsättningar framgå. Av redovisningen ska också myndighetens erfarenheter kring nyanlända elevers skolsituation framgå. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 mars 2017.

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Myndigheten ska årligen, med start 2015 och slutredovisning 2017, redovisa resultatet avseende den centrala rättningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november.

2. Skolinspektionen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att myndighetens verksamhet ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås. Myndigheten ska enligt uppdraget redovisa vidtagna åtgärder när det gäller jämställdhetsintegrering och resultat av arbetet i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning, där resultatet av genomfört arbete 2016 och 2017 beskrivs och analyseras, i särskild ordning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2018.

3. Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag under tre år, med start 2015, granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Uppdraget ändras vad gäller redovisningsdatum och ska nu redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i form av delredovisningar senast den 18 mars 2016 och senast den 17 februari 2017 samt en slutredovisning senast den 16 februari 2018.

4. Skolinspektionen ska på samma sätt som under 2015 fortsätta sitt arbete med att följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (prop. 2008/09:158). Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2017. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/08810/FST) med uppdrag att tillsammans med flera andra strategiska myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har fastställt för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/05905/FST). En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för delaktighet senast den 15 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion404 182
ap.1Statens skolinspektion (ram)404 182

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 20 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.112 1253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2533 682
2016-02-2533 682
2016-03-2533 682
2016-04-2533 682
2016-05-2533 682
2016-06-2533 682
2016-07-2533 682
2016-08-2533 682
2016-09-2533 682
2016-10-2533 682
2016-11-2533 682
2016-12-2533 680
Summa404 182
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Jenny Jägsander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:7, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

U2014/06789/GV
U2015/04331/GV
U2015/05266/GV
U2015/05432/GV
U2015/05817/GV
U2015/05895/SAM (delvis)
U2015/05933/GV