Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2015-12-17
Ju2015/09812/LED (delvis)
Ju2015/08329/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
90109 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden,

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden,

- Genomsnittliga handläggningstider,

- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att: 

a) kunna analysera utvecklingen av handläggningstiderna, 

b) säkerställa en effektiv och skyndsam handläggning. 

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden som bygger på domar med skadestånd, strafföreläggande respektive nedlagd förundersökning. 

Regressverksamheten

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Inkomna medel,

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år vid årets slut samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Vid bidragsgivningen ska minst 75 procent av fondens tillgängliga medel tilldelas organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar,

- Inkomna och utbetalade medel,

- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka insatser som har vidtagits för att fullgöra uppgifterna att vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor samt en bedömning av vilka resultat som har uppnåtts.

Prognoser

Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes vid följande datum:

20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti, 26 oktober 2016.  

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM). 

Funktionshinder - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under åren 2011-2015 arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Myndigheten ska årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild rapport till regeringen senast den 15 mars 2015. En slutlig redovisning ska lämnas till regeringen senast den 15 mars 2016 (S2011/8810/FST). 

Jämställdhetsintegrering - Brottsoffermyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Handledning för personal i förskolan till boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se - I juni 2014 redovisade Brottsoffermyndigheten tillsammans med Barnombudsmannen ett regeringsuppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer (S2013/2348/FST). Uppdraget resulterade bl.a. i boken Liten av Stina Wirsén och webbplatsen jagvillveta.se. För att boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se ska få ytterligare spridning och användning ska Brottsoffermyndigheten utveckla en handledning till materialet för personal i förskolan. Handledningen bör utformas så att materialet blir långsiktigt användbart för förskolan. Handledningen ska genomsyras av ett tydligt barnrätts- och jämställdhetsperspektiv samt vara ett stöd i arbetet med att tala om människors lika rättigheter. (Ju2015/07534/KRIM)

Av redovisningen ska framgå hur Brottsoffermyndigheten samt i relevanta fall även andra myndigheter, avser stödja de förskolor som tagit del av handledningen även efter uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten40 011
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)40 011

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 935
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 935

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 2003 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.13 658Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 334
2016-02-253 334
2016-03-253 334
2016-04-253 334
2016-05-253 334
2016-06-253 334
2016-07-253 334
2016-08-253 334
2016-09-253 334
2016-10-253 334
2016-11-253 334
2016-12-253 337
Summa40 011
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 3 500 000 kronor.
  3. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2016, förskottsvis betala ut högst 875 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2017, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2016, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Magnus Frid
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen