Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2015-12-03
U2015/05348/S
U2015/05664/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
96224 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

 

1.1 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa följande:

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar, och
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliteten i samisk förskola samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa:

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • resultaten på de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6, och göra en jämförelse med de senaste två åren samt  analysera  utvecklingen,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i alla ämnen i åk 6,
 • en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i alla ämnen i åk 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i samiska i åk 9,
 • en analys av orsaker och förslag till åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i samiska i åk 9, och
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

All individbaserad statistik ska presenteras uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

1.3 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser avseende läromedel under året fördelade på de tre språkvarieteterna, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka läromedels behovet är störst.

1.4 Utgiftprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, och

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän.

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra den interna styrningen och kontrollen.

 

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrningen och kontroll i väsentliga ekonomiadministrativa processer inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens rutiner för utbetalningar, fakturering, upphandling, löneprocessen och årsredovisningens finansiella delar särskilt belysas. Insatserna ska redovisas senast den 30 januari 2015.

Sameskolstyrelsen ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för undervisning i de tre samiska varieteterna. Analysen ska redovisas i årsredovisningen.

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Myndigheten ska även redovisa detta arbete i en rapport till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 februari 2016.

Sameskolstyrelsen ska visa hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade förskollärare och lärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas. Insatserna ska redovisas i årsredovisningen.

Sameskolstyrelsen ska fortsätta med de planerade insatserna för att öka kunskapen om och intresset för samisk mat och ska särskilt beakta den integrerade samiska undervisningen. I uppdraget ingår insatser i syfte att skapa möjligheter för att förbättra elevernas kunskaper och utveckla undervisningen på lång sikt om samisk mat och matkultur och att integrera detta i skolmåltiderna. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 mars 2015. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet respektive Utbildningsdepartementet).

Sameskolstyrelsen ska redovisa hur arbetet med utbyggnaden av sameskolan i Kiruna fortlöper. En slutrapport ska lämnas till Utbildningsdepartementet  när utbyggnaden är klar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen34 084
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)34 084

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Av dessa medel ska 100 000 kronor användas för att främja skolors arbete med läxhjälp.

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd ska tillämpas på Sameskolstyrelsen, kategori E ska gälla.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.13 4083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 840
2015-02-252 840
2015-03-252 840
2015-04-252 840
2015-05-252 840
2015-06-252 840
2015-07-252 840
2015-08-252 840
2015-09-252 840
2015-10-252 840
2015-11-252 840
2015-12-252 844
Summa34 084
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0035 17469 992-34 818-34 818
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Andreas Gustafsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sametinget