Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:38

2015-12-18
U2015/03696/UH
U2015/05895/SAM (delvis)
U2015/05987/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
10395 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har beslutat om Universitetskanslersämbetets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Granskning av effektivitet

I Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ingår bl.a. att följa universitets och högskolors resursutnyttjande, 

  • utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt, och
  • följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden.

Uppföljning och analys

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport.

Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas.

Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

3

Uppdrag

Uppföljning av dimensionering av utbildning

I syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektivt fungerande dimensionering av utbildningsutbudet har Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering. Universitetskanslersämbetet ska sprida resultaten av uppföljningen till universitet och högskolor och föreslå eventuella åtgärder för att förbättra arbetet.

Vidare har Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Universitetskanslersämbetet ska i årsredovisningen redogöra för hur uppdraget har genomförts.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs enligt den modell som Universitetskanslersämbetet föreslog i sin rapport Statistisk analys 2013/2.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2016. 

Kartläggning och analys av internationella utbildningssamarbeten

Riksdagen beslutade den 19 december 2014 att en lagbestämmelse ska införas som anger i vilka fall en avgift som tas ut vid utbildningssamarbeten är tillåten och förenlig med högskolelagens bestämmelse om avgiftsfri högskoleutbildning (4 kap. 4 § andra stycket högskolelagen, 1992:1434).

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i och hur många studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Av redovisningen ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som under studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.

I uppdraget ingår också att, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, analysera om och i så fall hur högskoleutbildning som ges i Sverige inom internationella utbildningssamarbeten och inom vilka utländska lärosäten tar ut studieavgift under studietiden i Sverige, påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget den 22 februari 2016.


Uppföljning av uppdragsutbildning

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att genomföra en uppföljning av uppdragsutbildning som bedrivs enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att beskriva utvecklingen av uppdragsutbildning sedan införandet av den aktuella förordningen, till exempel vad gäller omfattning, intäkter, vilka typer av utbildningar som bedrivs som uppdragsutbildning och om dessa har förändrats över tid. Vidare ingår att följa upp och analysera hur förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor och anslutande föreskrifter tillämpas och redogöra för hur de universitet och högskolor som ska tillämpa förordningen ser på den och dess innehåll och om de upplever några tillämpningsproblem. I uppdraget ingår även att redogöra för Universitetskanslersämbetets och Universitets- och högskolerådets syn på vad förordningen bör omfatta.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2016.

Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade den 9 januari 2014 om förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall på vilket sätt försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bl.a. i förhållande till hur VFU:n fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten. Universitetskanslersämbetet ska i sin uppföljning och utvärdering utgå från bestämmelserna i förordningen och de skäl och intentioner som framförs i remisspromemorian En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (U2013/04305/S) och andra aspekter som myndigheten finner relevanta. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten.

Universitetskanslersämbetet ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppföljningen och utvärderingen av försökverksamheten. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 september 2018. Delredovisningen ska omfatta myndighetens preliminära resultat och slutsatser när det gäller försöksverksamheten. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

Utredning om öppen nätbaserad utbildning

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att analysera möjligheter och eventuella hinder med ett införande av öppen nätbaserad utbildning, s.k. Massive Open Online Courses (MOOCs), i svensk högskola. Analysen ska göras i relation till den internationella utvecklingen, inklusive finansiering och eventuellt tillgodoräknande av kurserna. I uppdraget ingår även att föreslå om och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning en öppen nätbaserad utbildning skulle kunna rymmas inom ramen för den svenska högskolan och vilka konsekvenser detta skulle få.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2016.

Uppföljning av studentinflytande

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. Frågor om kårernas jämlika villkor och deras förutsättningar att självständigt bedriva ett meningsfullt studentinflytande ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att överväga behov av åtgärder och i förekommande fall lämna förslag till sådana. I de fall myndigheten bedömer att det behövs författningsändringar, ska sådana förslag lämnas och kommenteras. Universitetskanslersämbetet ska inom ramen för sitt uppdrag inhämta information och synpunkter från universitet och högskolor och från sådana studentkårer vid universitet och högskolor som avses i studentkårsförordningen (2009:769).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.

 

Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att genomföra en särskild uppföljning av användningen av de olika ersättningsbeloppen för utbildning. I uppdraget ingår att beskriva hur lärosätenas klassificering av kurser har utvecklats och analysera om förändrade klassificeringar kan motiveras med ett ändrat ämnesinnehåll. I uppdraget ska också ingå att bedöma huruvida klassificeringen av liknande kurser sker likartat inom och mellan lärosätena. Vidare ska uppföljningen innehålla en analys av vilka konsekvenser utvecklingen av klassificeringarna har haft för lärosätenas effektivitet i resursanvändningen. Universitetskanslersämbetet ska också inom ramen för uppdraget föreslå hur likvärdighet i tillämpningen av kursklassificeringen kan främjas.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2017.

Redovisning av arbete med jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 6 maj 2016 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2015.

Utgiftsprognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 20 januari,

- 19 februari,

- 3 maj,

- 1 augusti, och

- 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet135 885
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)135 885

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 0773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2511 324
2016-02-2511 324
2016-03-2511 324
2016-04-2511 324
2016-05-2511 324
2016-06-2511 324
2016-07-2511 324
2016-08-2511 324
2016-09-2511 324
2016-10-2511 324
2016-11-2511 324
2016-12-2511 321
Summa135 885
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SK
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska högskolan, Stockholm