Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2015-12-17
Ju2015/09812/LED (delvis)
Ju2015/08327/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Brå ska bidra till att rättsväsendets verksamheter bedrivs kunskapsbaserat. I det arbetet ingår att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet samt förse regeringen och rättsväsendets myndigheter med beslutsunderlag som baseras på såväl myndighetens egna resultat som annan nationell och internationell kunskap av relevans för rättsväsendet.

2. Brå ska fortsätta att utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i hela rättskedjan samt brottsutvecklingen utifrån identifierade kunskapsbehov. Detta ska göras baserat på den officiella kriminalstatistiken, Nationella trygghetsundersökningen och andra relevanta källor.

3. Brå ska ge stöd till rättsväsendets myndigheter och till andra myndigheter vars verksamhet har betydelse för rättsväsendet. Stödet ska ta sin utgångspunkt i Brås kompetens avseende forskning, statistik och lokalt brottsförebyggande arbete och syfta till att vidareutveckla rättsväsendet. Ett område för Brå att särskilt uppmärksamma är stöd till rättsväsendets myndigheter i det arbete som riktas mot socialt utsatta områden och miljöer.

Återrapportering

1. Brå ska beskriva vilka utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten har identifierat och vilken kunskap Brå har tagit fram som svarar mot sådana behov. Brå ska även redovisa vad myndigheten har gjort för att kunskapen ska kunna komma till användning.

2. Brå ska redovisa hur myndigheten arbetar för att fortsätta utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i rättskedjan och brottsutvecklingen. Brå ska även redovisa vilka sådana analyser som har genomförts och vilka övergripande slutsatser som kan dras utifrån dem.

3. Brå ska redovisa vilket stöd myndigheten har bidragit med och omfattningen av detta.

STATISTIK

1. Brå ska ta tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning.

2. Brå ska fortsätta utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet avseende statistiken i syfte att öka dess användbarhet.  

3. Brå ska producera den s.k. hatbrottsstatistiken.

Återrapportering

1. Brå ska redovisa arbetet med att ta tillvara potentialen av RIF.

2. Brå ska redovisa utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet avseende statistiken och särskilt arbetet med att öka dess användbarhet.

3. Brå ska redovisa arbetet med att ta fram hatbrottsstatistiken.

FORSKNING OCH UTVECKLING

1. Brå ska fortsätta utveckla arbetet med att se till att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten når fram till relevanta målgrupper.

Återrapportering

1. Brå ska övergripande redovisa vad myndigheten har gjort för att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten ska nå fram till relevanta målgrupper.

LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

1. Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

PROGNOSER

1. Brå ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum:

20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden – Mycket tyder på att personer i socialt utsatta områden överlag har lägre förtroende för rättsväsendet och andra myndigheter än befolkningen i övrigt. Myndigheter och andra aktörer har också lyft fram att personer i dessa områden i lägre utsträckning vänder sig till och samarbetar med olika samhällsaktörer. Det pekas i det sammanhanget även på tendenser till parallella samhällsstrukturer. Brå ska mot bakgrund av detta belysa kvinnors och mäns trygghet, förtroende för och relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Brå ska även belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana områden. I uppdraget ingår att visa hur dessa strukturer i så fall ser ut och fungerar, samt hur de påverkar rättsväsendets möjligheter att beivra och förebygga brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Indikatorer över organiserad brottslighet – Det finns begränsade möjligheter att närmare följa utvecklingen av organiserad brottslighet och vilka resurser rättsväsendet lägger ner på att stävja sådan brottslighet. I dagsläget finns heller inget initiativ att samla information för att få en så god bild som möjligt av detta. Brå får därför i uppdrag att undersöka förutsättningarna att ta fram indikatorer som syftar till att följa utvecklingen av olika former av organiserad brottslighet och rättsväsendets insatser mot denna brottslighet, och att i den mån det är möjligt utarbeta sådana indikatorer. Indikatorerna ska i så stor utsträckning som möjligt kunna produceras kontinuerligt och möjliggöra jämförelser över tid. De ska om möjligt belysa utvecklingen sedan en tid tillbaka. Indikatorerna ska omfatta såväl den organiserade brottslighetens karaktär och omfattning som de resurser rättsväsendet, och specifikt Polismyndigheten, använder för att motverka sådan brottslighet. Syftet är att öka kunskapen om olika former av organiserad brottslighet, för att därigenom kunna förbättra möjligheterna att utforma adekvata åtgärder och att följa upp insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2017.

Stora brottmål – Under senare år har rättsväsendet ställts inför särskilda utmaningar genom en ökad hantering av stora förundersökningar och omfattande brottmål. Denna utveckling kan också haft påverkan på rättsväsendets effektivitet och resultatutveckling. Mot denna bakgrund är det angeläget att få en närmare bild av hur utvecklingen har sett ut. Brå får därför i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av förundersökningarnas och brottmålens omfång och komplexitet under de senaste tio åren. I uppdraget ingår att kartlägga karaktären på särskilt stora förundersökningar och brottmål, att uppskatta resursåtgången för dessa samt att bedöma vad som ligger bakom utvecklingen. Vidare ingår att analysera utvecklingens eventuella påverkan på resultatutvecklingen så som den kommer till uttryck i kvantitativa indikatorer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Utslussning inom Kriminalvården – Brå får i uppdrag att följa upp Kriminalvårdens arbete med utslussning. Utslussningsarbetet är en central del av Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete. Regeringen gav i slutet av 2015 i uppdrag till Kriminalvården att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning av klienter i anstalt och frivård. Uppdraget till Brå omfattar att kartlägga och analysera Kriminalvårdens utslussningsarbete. I uppdraget ingår att kartlägga arbetets omfattning och karaktär, att bedöma hur arbetet utvecklas i samband med regeringens satsning samt att redovisa eventuella hinder för ett välfungerande och kunskapsbaserat utslussningsarbete. Brå ska särskilt uppmärksamma eventuella skillnader i arbetet och dess förutsättningar i olika delar av landet samt för män respektive kvinnor och för personer med olika språkbakgrund. I de delar det är relevant ska Brå även belysa hur brottsofferaspekter uppmärksammas inom utslussningsarbetet. Vid behov ska Brå ge förslag på hur utslussningsarbetet kan vidareutvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Pågående uppdrag

Handläggningstider Brå ska redovisa handläggningstiderna hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår att redovisa eventuella förändringar i handläggningstiderna. Vidare ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningspersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 17 mars 2016.

Målsägandes medverkan i rättsprocessen Brå ska studera målsägandes medverkan i rättsprocessen med fokus på hur denna kan öka för att förbättra förutsättningarna att nå framgång i rättsprocessen. Studien ska utgå från ärenden avseende brott mot person och belysa hur rättsprocessen påverkas av om målsägande medverkar eller inte. I uppdraget ingår att belysa framgångsfaktorer för att få målsägande att medverka i större utsträckning. Det ska särskilt belysas vilket stöd målsägande är i behov av under utredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess, hur dessa behov tillgodoses samt hur stödet kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Avhopparverksamhet – Personer som önskar lämna kriminella grupperingar kan på ett antal platser i landet få stöd genom så kallad avhopparverksamhet. I nuläget finns ingen samlad bild av dessa verksamheters omfattning och struktur och hur väl de möter behoven på området. Brå har därför i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av tillgången till stöd för avhoppare. I uppdraget ingår att redovisa hur stödinsatserna är uppbyggda hos Polismyndigheten och Kriminalvården, kommuner och andra aktörer. I uppdraget ingår också att göra en bedömning av i vilken utsträckning den avhopparverksamhet som finns tillgänglig täcker de behov som finns på området. Brå ska också identifiera framgångsfaktorer i arbetet och lämna förslag på hur avhopparverksamheten skulle kunna utvecklas. Förslagen ska utgå från de behov av stöd och skydd som avhoppare har. Vid genomförandet av uppdraget ska Brå beakta Polismyndighetens arbete med att utveckla en nationell strategi för dessa frågor. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2016.

IT-relaterad brottslighet – Genom den tekniska utvecklingen har de IT-relaterade inslagen i samhället blivit allt mer omfattande, vilket även gäller brottsligheten. För att på ett effektivt sätt kunna utveckla hanteringen av IT-relaterad brottslighet krävs kunskap, såväl om brottslighetens omfattning och karaktär som om rättsväsendets kapacitet på området. Brå har därför i uppdrag att kartlägga utvecklingen när det gäller förekomsten av IT-relaterade inslag i de anmälda brotten. Kartläggningen ska avse utvecklingen sedan 2006 och innehålla såväl brott mot person som andra relevanta brottstyper. Brå ska även analysera kompetens och kapacitet vad gäller IT-relaterad brottslighet och forensiska IT-undersökningar i den brottsutredande verksamheten. I detta ingår att belysa brister och utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för uppdraget ska Brå också överväga om det är möjligt att skapa ett system som ger rättsväsendets myndigheter ett statistiskt underlag för att framöver följa utvecklingen av IT-relaterade inslag i de anmälda brotten, och i så fall föreslå hur systemet bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring – Brå ska analysera hur olika faktorer kan ha påverkat rättsväsendets resultatutveckling avseende utredning och lagföring. Analyserna ska omfatta utvecklingen sedan 2006 men särskilt fokus ska läggas på utvecklingen under senare år. Analyserna ska omfatta följande tre områden:

1) Användning av förundersökningsbegränsning – Brå ska kartlägga i vilken utsträckning förundersökningsbegränsning har använts över tid och analysera hur användningen har påverkat utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska belysa vilken betydelse det har haft att polisen sedan den 1 januari 2013 har möjlighet att i vissa fall förundersökningsbegränsa brott. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå hur relevant statistik över användning av förundersökningsbegränsning kan produceras löpande. Uppdraget har redovisats.

2) Ärendenas karaktär – Brå ska analysera om och hur de anmälda brotten, dvs. de ärenden om brott som rättsväsendet har att hantera, har ändrat karaktär över tid. Syftet är att undersöka om ärendena har blivit mer svåruppklarade. Exempelvis bör belysas om inslagen av grov brottslighet eller brottslighet med internationella förgreningar har ökat, om brott med IT-relaterade inslag har ökat eller om fler mindre grova men svåruppklarade brott anmäls. I uppdraget ingår också att analysera om och hur benägenheten att erkänna brott och viljan att vittna har förändrats över tid. Uppdraget ska också innehålla en analys av vilken betydelse eventuella förändringar i ärendenas karaktär kan ha haft för utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

3) Förändrade krav på bevisning – Brå ska analysera om och hur domstolarnas krav på bevisning i brottmål har förändrats. Det gäller inte minst kraven på teknisk bevisning men även kraven på annan form av bevisning. I uppdraget ingår också att belysa orsakerna till eventuella förändringar i kraven på bevisning samt att belysa vilken betydelse de eventuella förändringarna kan ha haft för utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

I samband med att dessa tre uppdrag slutredovisas ska Brå ge en samlad bedömning av hur resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring kan tolkas. Den samlade bedömningen ska utgå från de tre uppdragen samt från övrig kunskap som finns på området. Bedömningen ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

Jämställdhetsintegrering – Brå har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet – Brå ska stödja Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Stockholm Criminology Symposium – Brå ska genomföra det internationella symposiet, the Stockholm Criminology Symposium, samt ansvara för prisceremonin avseende the Stockholm Prize in Criminology. Syftet med the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området. Målsättningen är att symposiet ska samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma över hela världen för att diskutera aktuell forskning av praktisk betydelse för det kriminalpolitiska området. Brå ska under 2016 särskilt sträva efter att öka antalet deltagare från utvecklingsländer och att vid symposiet anordna sessioner som främjar global utveckling.

Urbant utvecklingsarbete – Brå ska följa och redovisa anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i utvalda stadsdelar som omfattas av urban utveckling. Även statistik över upplevd trygghet ska redovisas för kommunerna och stadsdelarna, så långt det är möjligt.

Särskilda regeringsuppdrag

Brå berörs också av följande regeringsuppdrag:

- Uppdrag (Ju2014/1390/KRIM) att kartlägga bedrägeribrott. Redovisning senast den 16 mars 2016 (Ju2015/2459/KRIM).

- Uppdrag (Ju2015/05662/KRIM) att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Redovisning senast den 25 januari 2017.

- Uppdrag (Ju2015/09346/KRIM) att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden. Redovisning senast den 30 november 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet98 281
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)98 281

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet22 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)22 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 9483 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1665Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 190
2016-02-258 190
2016-03-258 190
2016-04-258 190
2016-05-258 190
2016-06-258 190
2016-07-258 190
2016-08-258 190
2016-09-258 190
2016-10-258 190
2016-11-258 190
2016-12-258 191
Summa98 281
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Emma Ekström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Sveriges kommuner och landsting
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten