Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I5

2015-12-17
N2015/08864/AS
N2015/08707/KLS (delvis)
N2015/07193/AS
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 20 januari 2016,

den 19 februari 2016,

den 3 maj 2016,

den 1 augusti 2016, och

den 26 oktober 2016.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande.

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för upphandling fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.
  • Totala kostnader per uppdragstyp.
  • Bidragsinkomster från respektive bidragsgivare.

3

Uppdrag

1. Tillväxtanalys ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt i en analys- och utvärderingsplan till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 februari 2016.

2. Näringsdepartementets arbete är i hög grad inriktat mot regeringens sysselsättningsmål. Inom Regeringskansliet utvecklas bland annat ett flertal strategier som ska bidra till att detta mål nås. Exportstrategin och nyindustrialiseringsstrategin är två sådana strategier med potentiellt stor betydelse för tillväxten och näringslivets utveckling. Digitaliseringen är ett annat prioriterat och centralt område för Näringsdepartementets tillväxtarbete.

Tillväxtanalys ska därför:

genomföra analyser som ska bidra till arbetet med exportstrategin samt påbörja förberedande arbete för kommande utvärderingar av strategin,

genomföra analyser som ska bidra till arbetet med nyindustrialiseringsstrategin samt påbörja förberedande arbete för kommande utvärderingar av strategin, samt

genomföra analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring digitalisering.

3. Regeringen har fattat beslut om en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och regionalfondsprogram, inkl. territoriellt samarbete, för perioden 2014–2020. Inom dessa genomförs insatser för miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher med syfte att stärka näringslivets innovations- och konkurrenskraft. Det finns behov av att utveckla insatserna nationellt, regionalt och lokalt. Tillväxtanalys ska analysera de regionala förutsättningarna och potentialen för miljödriven näringslivsutveckling, bland annat avseende sysselsättnings- och exportmöjligheter. Tillväxtanalys ska även bidra till att skapa goda förutsättningar för att bedöma insatsernas resultat och effekter i syfte att i ett senare skede genomföra utvärderingar av insatserna.

Tillväxtanalys ska dessutom fortsatt utvärdera nationella miljöteknikinsatser i syfte att främja lärandet nationellt, regionalt och lokalt.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bl.a. Tillväxtverket och det nordiska forskningsinstitutet Nordregio och i samverkan med Verket för innovationssystem vad gäller delen om miljöteknikinsatser. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och delredovisas senast den 15 januari 2017 och slutredovisas senast den 15 september 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Pågående uppdrag anges i bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser82 180
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)82 180

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 4653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 848
2016-02-256 848
2016-03-256 848
2016-04-256 848
2016-05-256 848
2016-06-256 848
2016-07-256 848
2016-08-256 848
2016-09-256 848
2016-10-256 848
2016-11-256 848
2016-12-256 852
Summa82 180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Tillväxtanalys.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Tillväxtanalys får ta emot bidrag, från såväl statliga som icke statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Andreas Halvarsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FIM, PLAN och USTYR
Socialdepartementet/EIS och JÄM
Finansdepartementet/BA och OFA
Utbildningsdepartementet/AI, F och UH
Miljö- och energidepartementet/MM och EE
Näringsdepartementet/SUBT, IF, KF, SB, FF, HL, RTS, ITP, KSR, FÖF, KLS och EUI
Arbetsmarknadsdepartementet/IE
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Sveriges export- och investeringsråd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
länsstyrelserna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Mittuniversitetet
Statens energimyndighet
Post- och telestyrelsen
Trafikanalys
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Boverket
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
RISE Research Institutes of Sweden AB
V.S. VisitSweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
Nordregio