Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:47

2015-12-17
M2015/04303/S (delvis)
M2015/03443/Ke
M2015/00216/Ke m.fl.
Se bilaga 1
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kemikalieinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16 utg.omr. 1, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering för handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder som vidtagits med de särskilda medel som tilldelats myndigheten, samt vilken effekt de extra medlen haft för arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. Myndigheten ska särskilt redovisa sitt arbete på följande områden:

  • nationella begränsningar   
  • strategin för arbetet med högfluorerade ämnen
  • ökad satsning på information om farliga ämnen.

Mål för prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö.

Återrapportering för prövning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa

  • ärendebalansen för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter uppdelat per år
  • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde
  • analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 20 januari

- den 19 februari

- den 3 maj

- den 1 augusti

- den 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen

Kemikalieinspektionen ska ta fram en strategi för hur arbetet på internationell nivå och på EU-nivå ska bedrivas för att få ett genomslag för etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Exempel på områden som bör omfattas i strategin är hantering av återvunna material vid tillstånds- och begränsningsprocesser under Reach-förordningen samt utformning av villkor för biocidbehandlade varor vid godkännande av verksamma ämnen inom biocidlagstiftningen. Kemikalieinspektionen ska särskilt belysa samlade samhällsekonomiska kostnader, bland annat resurshushållningsaspekter för återvinning av material som innehåller farliga ämnen och föreslå hur dessa kostnader på ett effektivt sätt kan föras fram i relevanta processer. 

Kemikalieinspektionen ska föra en dialog med berörda instanser och aktörer samt ha ett nära samarbete med Naturvårdsverket avseende kopplingen till EU:s avfallslagstiftning.

Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Strategi för Kemikalieinspektionens arbete med 3R-frågor

Kemikalieinspektionen ska, i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen, och i samråd med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor, upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur.

Redovisningen ska rapporteras i myndighetens årsredovisning för år 2016.

Pågående uppdrag

Uppdrag om handlingsplan för genomförandet av en strategi om en giftfri vardag 2015-2017. Regeringsbeslut den 8 januari 2015. M2015/00375/Ke. Redovisas 1 september 2017.

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 18 december 2014. M2015/00214/Mm. Redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015. M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016-2019.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014. N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015-2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen229 623
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)163 123
ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel (ram)66 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

 

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 8943 %0
ap.21 9953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2519 136
2016-02-2519 136
2016-03-2519 136
2016-04-2519 136
2016-05-2519 136
2016-06-2519 136
2016-07-2519 136
2016-08-2519 136
2016-09-2519 136
2016-10-2519 136
2016-11-2519 136
2016-12-2519 127
Summa229 623
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen
1:6 ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-14 893016 27816 2780-14 893
varuprover0020020000
Summa-14 893016 47816 4780-14 893
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0015 44815 44800
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943350 82310 94543 00043 000061 768
Bekämpningsmedel9437-67 4463 50062 00064 000-2 000-65 946
Dispensavgifter281194-10550271-221-232
Summa-16 52914 340105 050107 271-2 221-4 410
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Johanna Kirsten
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet, konsumentenheten
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Konsumentverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Arbetsmiljöverket
Internationella kemikaliesekretariatet
Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:47, 2015-12-17

Diarienummerförteckning

M2015/04303/S (delvis)
M2015/03443/Ke
M2015/00216/Ke
M2013/02537/Ke