Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2015-12-17
S2015/08135/RS
(delvis)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
10137 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds (Fortes) verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Återrapportering och statistik ska redovisas könsuppdelad i tillämpbara delar.

1. Forte ska redovisa:

a) antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

b) beviljade projektbidrag och annat forskningsstöd av större betydelse under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

c) hur årets beviljade och årets utbetalda forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

d) hur årets beviljade och årets utbetalda forskningsstöd fördelats på olika stödformer,

e) hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten 

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte samt uppdelat på Fortes huvudområden. För forskning om barn och ungdomar, äldre, funktionshinder, socialförsäkring, alkohol, narkotika, droger, tobak och spel (ANDTS) varav socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer ska redovisas uppdelat enligt punkt a, b och d.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

2. Forte ska redovisa hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

3. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden och inom vilka områden som kunskapsöversikter tagits fram. Forte ska vidare ge en översiktlig redovisning av vilka frågeställningar som beforskats och vilka slutsatser som kan dras av forskningen inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd samt vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa, samt i vilken utsträckning forskningen skett utifrån ett köns- och jämställdhetsperspektiv.

4. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att öka delaktigheten i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen av olika intressenter och målgrupper.

5. Forte ska redovisa hur rådet avser att utveckla arbetet med att samordna forskning om barn och unga, äldre, funktionshinder, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning samt om internationell migration och etniska relationer.

7. Forte ska redovisa hur forskningsresultat kommuniceras samt göra en analys av vilka målgrupper som har nåtts av kommunikationsinsatser och bedöma insatsernas resultat.

8. Forte ska redovisa hur myndigheten bidrar till att främja innovativ, praktiknära forskning och implementeringsforskning inom sina respektive forskningsområden samt vilket stöd som givits tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

9. Forte ska återrapportera hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Forte ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

10. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

11. Forte ska redovisa och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits med särskilt fokus på det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 och de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med. 

Prognos

Forte ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Forte ska samverka med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Utveckla former för kommunikation och nyttiggörande

Forte ska utveckla former för ökad kommunikation med bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter. Kommunikationen ska gälla relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen, som behov av och ökat nyttiggörande av forskningsresultat.

Jämställdhetsintegrering

Forte har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Forte ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Forte ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

3

Uppdrag

Satsningar i propositionen Forskning och innovation

Forte ska genomföra och redovisa i årsredovisningen de satsningar som beskrivs i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151), särskilt gällande stöd till forskning om åldrande och hälsa, forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt vårdforskning. Forte ska stärka vårdforskningens koppling till vård- och omsorgsverksamheternas behov, nyttiggöra forskningsresultaten samt stärka det innovativa praktiknära forskningssamarbetet där implementeringsforskning är en viktig del.

Program för forskning inom ANDTS-området

Forte ska med utgångspunkt i det förslag som lämnades i samband med årsredovisningen 2014 (S2015/1269/SAM) genomföra ett program för långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsstöd inom områdena ANDTS. Programmet ska syfta till en långsiktig kunskapsuppbyggnad i samverkan med andra forskningsfinansiärer, profession och brukare, myndigheter och organisationer, och till främjande av bl.a. verksamhetsnära och tvärvetenskaplig forskning, implementering och nyttiggörande. Vid uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv, och svara mot prioriterade kunskapsbehov. Forte ska utveckla formerna för att identifiera och prioritera kunskapsluckor inom äldreområdet. Detta ska ske i samråd med bl.a. SBU och övriga myndigheter i rådet för statlig styrning med kunskap och med rådets huvudmannagrupp, med den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) samt med övriga relevanta målgrupper, däribland äldre kvinnor och män, närstående, personal, profession och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt berörda intresseorganisationer.

Kunskapsbehov kan finnas inom bl.a. följande områden: Forskning om hembaserad vård för äldre kvinnor och män med sammansatta behov t.ex. vid demenssjukdom, innovativ användning av ny teknik i vardagen och utveckling av nya metoder och tjänster, hur utformning av boende och effektiv teknik, boendemiljö och lokalsamhällets tillgänglighet påverkar deras delaktighet, aktivitet och självständighet. Innovativ praktiknära forskning och implementeringsforskning är viktiga områden. Forskningen ska syfta till att ge vård och omsorg relevanta kunskapsunderlag och stimulera män och kvinnor att engagera sig i sin egen hälsa. Forte ska på ett målgruppsanpassat sätt kommunicera resultaten av forskningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016. Forte får för uppdragets genomförande använda 36 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. 

Verksamhetsnära forskning om psykosociala insatser

Forte ska fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen om verksamma metoder för att stödja inflytande och delaktighet på olika livsområden för personer med psykisk ohälsa samt öka kunskapen om effekter av psykosociala insatser av socialtjänsten och hälso- och sjukvården till målgruppen. Inom ramen för detta uppdrag ska Forte utveckla former för ökad delaktighet och inflytande i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen för bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016. En slutrapportering ska göras avseende medelsfördelning, forskningsresultat och erfarenheter av de av Forte utvecklade formerna för ökad delaktighet och inflytande samt slutsatser inför ev. kommande utlysningar.

Forte får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

Forte ska fördela särskilda medel till forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer och nyttiggöra forskningsresultaten på arbetsplatserna. Forte ska samråda med Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter samt med andra relevanta myndigheter och aktörer. Forte får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2016. Finansiering sker från utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget 2:5 Arbetslivspolitik, anslagsposten 3 till Fortes disposition. Forte ska i en rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2017 redovisa den huvudsakliga inriktningen av forskningen samt hur forskningsmedlen fördelats och hur Forte i samråd med övriga aktörer planerar att arbeta för att kommande forskningsresultat ska kunna nyttiggöras på arbetsplatserna. Rapporten ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Åtgärder inom life science-området

Forte ska, inom ramen för sina uppgifter och uppdrag, redovisa vilka åtgärder  och prioriteringar som rådet bedömer skulle vara av störst betydelse för life science-området utifrån uppdraget till den nationella samordnaren för livsvetenskaper (U2015/2022/F). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

Internationella samarbeten

Forte bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd33 618
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)33 618

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd505 732
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)505 732

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Anslaget ska finansiera strategiska satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) samt propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151). Forte ska använda minst:

- 20 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

- 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning

- 40 000 000 kronor för vårdforskning

- 50 000 000 kronor för forskning om åldrande och hälsa 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 0093 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.115 172Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.11 000 000480 000335 000185 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 802
2016-02-252 802
2016-03-252 802
2016-04-252 802
2016-05-252 802
2016-06-252 802
2016-07-252 802
2016-08-252 802
2016-09-252 802
2016-10-252 802
2016-11-252 802
2016-12-252 796
Summa33 618
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Karin Mossler
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgälden
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet