Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:25

2015-12-17
Ju2015/09812/LED(delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att öka enhetligheten per områdesledningsgrupp i fråga om rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att tillvarata och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Särskilt om handläggning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ekobrottsmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om

- antalet misstänkta personer som har lagförts

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för arbetet med att skapa en digitalt sammanlänkad rättskedja (Ju2012/6639/SI) ska Ekobrottsmyndigheten redovisa hur myndigheten har anpassat verksamheten så att dokument kan utbytas digitalt och direkt mellan berörda myndigheters verksamhetsstöd. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning detta har genomförts och på vilket sätt det har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Kompetensförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

 

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Pågående uppdrag

Illegal hantering av punkskattepliktiga varor

Uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Uppdraget ska delredovisas den 1 oktober 2016 och slutredovisas den 1 oktober 2017. Tullverket och Ekobrottsmyndigheten ska administrera uppdraget (Fi2015/05353/S3 (delvis)).

  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten636 098
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)636 098

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.119 0833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2553 008
2016-02-2553 008
2016-03-2553 008
2016-04-2553 008
2016-05-2553 008
2016-06-2553 008
2016-07-2553 008
2016-08-2553 008
2016-09-2553 008
2016-10-2553 008
2016-11-2553 008
2016-12-2553 010
Summa636 098
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Helen Kasström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Brottsförebyggande rådet
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret