Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
26

2015-12-17
Ku2015/02167/DISK
Ku2015/02905/LS (delvis)
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter och anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. Ku2015/16:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 000
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet567
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)567
Disponeras av Sametinget26 690
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)17 290
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län69 760
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)61 860
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av medlen under anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

  • 1 450 000 kronor för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Länsstyrelsen ska i fråga om de två sista punkterna i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen använts under 2016.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av integrerad samisk undervisning i grundskolan enligt 12 kap. 13–14 §§ skolförordningen (2011:185).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser myndighetens kostnader för genomförande av uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Under anslagsposten ska 600 000 kronor användas för direkta kostnader för bidrag till och stöd för verksamhet som bedrivs av sådana organisationer inom det minoritetspolitiska området som företräder samer, i syfte att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen använts sammantaget under 2016.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Av medlen från anslagsposten ska

  • minst 1 500 000 kronor användas för direkta kostnader för utveckling och användning av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket, och
  • högst 4 500 000 kronor användas för genomförande och administration av Språkcentrums verksamhet för att främja och stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska språket.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen har använts sammantaget under 2016.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser kostnader för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av särskilda åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 800
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)12 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 700
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)1 700

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av samordning m.m. rörande romers rättigheter och livsvillkor i enlighet med regeringens beslut den 17 december 2015 (Ku2015/03037/DISK)

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av utvecklingsarbete avseende romers rättigheter och livsvillkor. Av anslagsposten ska

  • 862 000 kronor användas för bidrag till Eskilstuna kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun, Malmö kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun för utbildning av brobyggare inom social omsorg och hälsa, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen den 17 december 2015 (S2015/08135/RS [delvis]) respektive den 18 december 2014 (A2014/2490/DISK). Bidraget ska vara:

-         105 000 kronor till Eskilstuna kommun

-         100 000 kronor till Linköpings kommun

-         95 000 kronor till Luleå kommun

-         197 000 kronor till Malmö kommun

-         265 000 kronor till Stockholms kommun

-         100 000 kronor till Uppsala kommun

Bidragen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från respektive kommun senast den 1 juni 2016. Kommunerna ska senast den 15 juni 2016 redovisa bidraget till Socialstyrelsen. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur brobyggarverksamheten har genomförts, dess resultat och eventuella utmaningar. I rapporten 2016 ska även en ekonomisk redovisning av bidraget inkluderas.

  • 630 000 kronor användas av Socialstyrelsen för förlängning av uppdraget att ta fram och tillgängliggöra lämplig uppdragsutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen (S2015/08135/RS [delvis]).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

 

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2016–2020 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 februari

3 maj

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.3ram
ap.4ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Näringsdepartementet/FJR
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sameskolstyrelsen
Socialstyrelsen
Eskilstuna kommun
Linköpings kommun
Luleå kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
Uppsala kommun