Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2015-12-18
M2015/04303/S
M2015/04332/S(delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/2016:FöU1, rskr. 2015/16:116, prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 20 januari

- den 19 februari

- den 3 maj

- den 1 augusti

- den 26 oktober 2016.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Könsuppdelad statistik

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 9 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Åldrande kärnkraftverk

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att säkerställa att tillsynen av de åldrande kärnkraftsreaktorerna som drivs eller avses att drivas längre tid än den ursprungligt analyserade drifttiden innefattar bedömningar av hur anläggningarna lever upp till dagens säkerhetskrav och inte medför ökade risker för människor och omgivningen. I redovisningen ska myndigheten beskriva de tillsynsinsatser som myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att kontrollera att konstruktionslösningar och verifierande säkerhetsanalyser som gäller för dessa kärnkraftsreaktorer är förenliga med senaste kunskaper och erfarenheter samt är tillämpliga för de specifika anläggningarna. Av redovisningen ska det framgå resultat, volymer och kostnader av vidtagna åtgärder samt beräknade volymer och kostnader för åtgärder som myndigheten planerar att vidta. Uppdraget ska redovisas senast den 6 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Kärnsäkerhetskonventionen

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa den svenska nationalrapporten enligt kärnsäkerhetskonventionen inför det sjunde granskningsmötet. I rapporten ska myndigheten även ta hänsyn till Wiendeklarationen om kärnsäkerhet. Denna rapport ska vara regeringen tillhanda senast den 13 maj 2016. Sammanställningen av nationalrapporten ska göras i lämplig samverkan med industrin.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete bl.a. med Ryssland och Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Grannlandssamarbete med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) och avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Verksamheten ska avse nordvästra Ryssland och Sveriges närområde förutom verksamhet avseende nukleär icke-spridning som får avse hela Ryssland.

Samarbetet ska syfta till att bidra till att skapa en höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige och ge stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning och så långt möjligt samfinansieras med Ryssland. Samarbetet ska syfta till att bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska koordinera sin verksamhet med det arbete som internationella organisationer och andra länder har med Ryssland på strålsäkerhetsområdet och verka för att Ryssland integreras i olika regionala och internationella ramverk för strålsäkerhet och miljö och bidrar till dess måluppfyllelse.

Den genomförda verksamheten ska sammanfattas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 mars 2016. Senast den 30 april 2016 ska Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt en analys av behoven avseende olika insatsområden. Inom utvecklingssamarbetet i Östeuropa ska Strålsäkerhetsmyndigheten särskilt redovisa sin verksamhet i Ukraina.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet).

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vidare delta i Arktiska rådets arbete i det samarbete som avser strålsäkerhetsfrågor.

Internationella initiativet om verifikation av kärnvapennedrustning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med teknisk sakkunskap avseende det internationella initiativet om verifikation av kärnvapennedrustning (IPNDV) samt delta i arbetsgrupperna om utveckling av metoder och instrument samt om inspektioner och kapacitetsuppbyggnad. Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa sitt arbete inom ramen för IPNDV och inom ramen för arbetsgrupperna. Av redovisningen ska även den fortsatta arbetsprocessen inom initiativet framgå. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet).

Internationella processen om nukleärt säkerhetsskydd

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med teknisk sakkunskap under det förberedande arbetet inför toppmötet om nukleärt säkerhetsskydd (Nuclear Security Summit). I genomförande av detta uppdrag ska myndigheten kontinuerligt samråda med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet). Myndigheten ska redovisa det arbete som genomförts inom ramen för toppmötet om nukleärt säkerhetsskydd senast den 15 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet).

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten får medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapportering.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Pågående uppdrag

  1. Uppdrag om genomförande av strålskyddsdirektivet. Regeringsbeslut den 20 mars 2014, M2014/00837/Ke. Redovisas den 31 januari 2016.

  2. Uppdrag om översyn av beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk. Regeringsbeslut den 22 oktober 2015, M2015/03597/Ke. Redovisas den 1 april 2017.

  3. Uppdrag om att begära SALTO granskning. Regeringsbeslut den 13 november 2015, M2014/02607/Ke. Förväntas redovisas i slutet av 2017.

  4. Uppdrag att samverka med IAEA att begära uppföljning av IPPAS. Regeringsbeslut den 13 november 2015, M2014/02609/Ke. Förväntas redovisas vid årsskiftet 2016/2017.

  5. Uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder för att ändra solningsbeteende samt plan för åtgärder 2016–2018. RB2015. Redovisas den 1 februari 2016.

  6. Uppdrag om sedvanlig uppföljning av internationell granskning (IRRS). Regeringsbeslut den 27 februari 2014, M2014/00592/Ke. Förväntas redovisas under 2016.
  7. Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 18 december 2014, M2015/00214/Mm. Redovisas i ÅR.

  8. Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015, M2015/02633/Mm. Redovisas den 1 mars 2016. Redovisas i ÅR 2016–2019.

  9. Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, N2014/5377/ENT. Redovisas till Tillväxtverket den 1 mars åren 2016–2021.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten371 909
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)295 909
ap.2Forskning (ram)76 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2016. 

Från anslagsposten får högst 200 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.18 8773 %0
ap.22 2803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.260 00020 00020 00020 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2016 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2017–2021 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2530 992
2016-02-2530 992
2016-03-2530 992
2016-04-2530 992
2016-05-2530 992
2016-06-2530 992
2016-07-2530 992
2016-08-2530 992
2016-09-2530 992
2016-10-2530 992
2016-11-2530 992
2016-12-2530 997
Summa371 909
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Utbildning12001 2001 2000120
Riksmätplats-4 682-9009001 700-800-6 382
Radonlab.-1 277-300350650-300-1 877
Summa-5 839-1 2002 4503 550-1 100-8 139
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-5 779-50020 00019 500500-5 779
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet255193 7410268 531268 531093 741
Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser25510026 00026 00000
Icke kärnteknisk verksamhet2511-31 3181 00030 72830 500228-30 090
Summa62 4231 000325 259325 03122863 651
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning och budgetunderlag ta i beräkning Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsernas verksamhetskostnader som rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt MSB:s regleringsbrev.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Rasa Ptasekaite
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, enheten för folkhäsla och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning och innovation
Miljö- och energidepartementet, energienheten
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet