Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2015-12-10
Ku2015/02926/DISK (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 13, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Diskrimineringsombudsmannen ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Redovisningen ska särskilt belysa när och hur verksamhetsgrenarna främjande och tillsyn samverkat i syfte att bidra till samhällsförändring för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

Vidare ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa en sammanfattning av myndighetens omvärldsanalys inom området. 

Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa hur myndigheten har samverkat med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2016 är Folkhälsomyndigheten sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska redovisas i samband med årsredovisningen.

Utgiftsprognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 20 januari

- 19 februari

- 3 maj

- 1 augusti

- 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

Diskrimineringsombudsmannen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Lokalisering av verksamhet

Diskrimineringsombudsmannen ska enligt regeringsbeslut den 18 december 2014 (A2014/4436/DISK) slutföra lokaliseringen av sin verksamhet till områden utanför Stockholms innerstad senast den 31 december 2016. Med ändring av ovan nämnda beslut ska Diskrimineringsombudsmannen istället redovisa genomförandet av uppdraget i årsredovisningen för 2015 och 2016. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen108 471
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)108 471
Disponeras av Kammarkollegiet643
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)643

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.13 2543 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 039
2016-02-259 039
2016-03-259 039
2016-04-259 039
2016-05-259 039
2016-06-259 039
2016-07-259 039
2016-08-259 039
2016-09-259 039
2016-10-259 039
2016-11-259 039
2016-12-259 042
Summa108 471
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Anna Schölin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/UF
Utbildningsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd