Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2015-12-17
N2015/08875/IF
N2015/08707/KLS (delvis)
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Patentombudsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter251001 170960210335
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket