Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2015-12-17
N2015/08873/IF
N2015/08707/KLS (delvis)
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

PRV ska redovisa prognoser för perioden 2016–2020 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Betydande över- respektive underskott ska kommenteras. Prognoserna ska lämnas senast

den 7 mars,

den 13 juni,

den 8 augusti,

den 3 oktober, och

den 28 november 2016.

Redovisa effekter av minskade resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

3

Uppdrag

Serviceåtagande

PRV ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Uppfyllnaden av serviceåtagandet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

 

Pågående uppdrag

Insatser för små och medelstora företags hantering av immateriella tillgångar

PRV ska tillsammans med Verket för innovationssystem genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 mars 2016.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent-5111 300197 500203 500-6 000-5 211
Varumärke/Mönster6 7625 30060 00061 500-1 50010 562
Namn-3 1532 20014 80012 9001 900947
Periodisk skrift-7 341-2001 6001 900-300-7 841
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster6 01130033 10031 4001 7008 011
Summa1 7688 900307 000311 200-4 2006 468
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Från den 25 januari till den 25 augusti 2016 ska en åttondel av beloppet 13 020 000 kronor månadsvis inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket