Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
46

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor8 258
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.7Arbetet med flyktingfrågan (ram)0
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund0
ap.3Arbetet med flyktingfrågan (ram)0

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Vetenskapsrådet.

ap.3 Arbetet med flyktingfrågan

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ska i enlighet med beslutet från den 11 december 2015 inkomma med ett samlat underlag av trossamfundens ekonomiska redovisningar av genomförda och planerade insatser till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska SST inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2017. Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultaten av utförda insatser. SST får använda högst 250 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 3 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2016.

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2016.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Av dessa medel får MUCF använda högst 500 000 för en kompletterande analys vad gäller uppföljningen av villkoren för det civila samhället kopplat till mottagande av nyanlända. Den fördjupade analysen ska syfta till att förbättra möjligheterna till mottagande av nyanlända i den akut uppkomna situationen över tid och ska redovisas senast den 1 oktober 2016.

ap.7 Arbetet med flyktingfrågan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i enlighet med beslutet från den 11 december 2015 inkomma med en sammanställning av organisationernas ekonomiska redovisningar av genomförda och planerade insatser till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska MUCF inkomma med en samlad slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2017. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultaten av utförda insatser. MUCF får disponera högst 750 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.302500
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.707500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.1
26 600

Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, Enheten för ungdomspolitik och folkbildning
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Vetenskapsrådet
Statistiska centralbyrån
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret