Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2015-12-17
N2015/08884/SUBT
N2015/08816/KLS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet25 837
ap.1Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)25 837

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas för att betala medel till vissa internationella organisationer. Anslagsposten får användas till att betala vissa avgifter för deltagande i internationella organisationer inom transportområdet. De avgifter som avses är deltagande i internationella organisationer som Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL) samt för utgifter för Sveriges förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet i Malmö (World Maritime University, WMU).

Vidare får anslagsposten användas för att betala det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

Medel får användas och utbetalas av Kammarkollegiet för ovanstående ändamål först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.1754Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.2ram
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket
Sjöfartsverket