Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2015-12-18
U2015/05766/S
U2015/05932/S
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:13 Upprustning av skollokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:13

Upprustning av skollokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket830 000
ap.1Upprustning skolor - del till BOV (ram)830 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Upprustning skolor - del till BOV

Av tilldelade medel får 650 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Högst 2 500 000 kronor får användas för att täcka Boverkets kostnader för administration av bidraget.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.1700 000470 000230 00002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Mattias Ahlquist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, PUB och SUBT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens energimyndighet