Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2015-12-17
N2015/08882/SUBT
N2015/02058/SUBT
N2015/08816/KLS(delvis)
Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikanalys och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag per den 1 januari 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys63 270
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)63 270
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.10Inget0
ap.22 0183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 273
2016-02-255 273
2016-03-255 273
2016-04-255 273
2016-05-255 273
2016-06-255 273
2016-07-255 273
2016-08-255 273
2016-09-255 273
2016-10-255 273
2016-11-255 273
2016-12-255 267
Summa63 270
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-112 000
2016-06-012 000
Summa4 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Trafikanalys - Maritim strategi
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Trafikverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen