Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2015-12-18
Fö2014/02017/MFU
Fö2015/00120/ESL(delvis)
Fö2015/00307/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banérgatan 62
11588 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten ska fördjupas som ett led i detta. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet av inriktningspropositionen ligger regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarets materielverks verksamhet 2016-2020 (Fö nr 8). Beslutet, inklusive återrapporteringskrav, gäller för hela den försvarspolitiska inriktningsperioden och utgör tillsammans med myndighetens instruktion, regleringsbrevet och bl.a. de beslut som listas nedan regeringens övergripande styrning av Försvarets materielverk för 2016.

Försvarets materielverk har under 2015 haft i uppdrag att förbereda inordnandet av de uppgifter från Försvarsexportmyndigheten som framgår av regeringens beslut den 23 april 2015 (Fö nr 19) i Försvarets materielverk den 1 januari 2016. Regeringen har i Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) beskrivit sin inriktning för exportstödsverksamheten inom försvarsområdet vilket innebär att Försvarsexportmyndigheten avvecklas och upphör som myndighet den 31 december 2015.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Logistikverksamhet

Återrapportering

Uppnådda besparingar och effektivisering av logistikverksamheten ska slutredovisas för perioden 2012 till 2015 i enlighet med regeringens tidigare beslut.

Försvarets materielverk ska därutöver, i samverkan med Försvarsmakten, kvartalsvis redovisa den samlade ekonomin i omställningen av logistikverksamheten. Av redovisningen ska framgå uppnådda och planerade bruttobesparingar och nettobesparingar till följd av tillkommande kostnader samt omställningskostnader. Kvartalsredovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den

11 maj,

15 augusti,

9 november och

22 februari 2017.

2. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas Förenta Stater.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa genomförda verksamheter och kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

3. Exportstödets bidrag till Försvarsmaktens krigsduglighet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt exportstödsverksamheten har bidragit till krigsdugligheten hos Försvarsmaktens krigsförband.

4. Överlåtelse till annan huvudman

Överföring av logistikverksamhet till en annan huvudman får inte leda till en försämrad militär förmåga, sänkta beredskapskrav eller ökade kostnader för Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, löpande redovisa åtgärder inom logistikverksamheten som omfattar frågan om förändrat huvudmannaskap. Redovisning ska ske när Försvarets materielverk enskilt eller tillsammans med Försvarsmakten fattat beslut om att närmare utreda en åtgärd samt inför ett beslut om att genomföra åtgärden. Redovisningen ska lämnas till Försvarsdepartementet (Regeringskansliet) och ska omfatta motiv för åtgärden, ekonomiska konsekvenser, möjliga effektiviseringar och en beskrivning av hur Försvarsmaktens operativa förmåga och beredskap påverkas.

5. Säkerhets- och projektskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhets- och projektskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i antal säkerhets- och projektskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har krävt under budgetåret 2016. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

6. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2016–2020 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den

20 jan,

19 feb,

3 maj,

1 aug och

26 okt.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

7. Transparens

Försvarets materielverk ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft. Försvarets materielverk ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag som myndigheten samarbetar och ingår avtal med samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption.

2

Organisationsstyrning

8. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

9. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

10. Överklagande av upphandling

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska staten.

11. Affärsmässighet

Försvarets materielverk ska bedriva verksamhet som kännetecknas av hög grad av affärsmässighet.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i exportstödsverksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker i samband med utveckling, vidmakthållande, försäljning och överlåtelse av materiel uppdelat per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen.

Försvarets materielverk ska redovisa vidtagna åtgärder i syfte att tillvarata små och medelstora företags kompetens och möjligheter att på lika villkor kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar.

12. Samordning före, under och efter internationell verksamhet

Försvarets materielverk ska kvartalsvis lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor och besök) där generaldirektör, överdirektör eller försvarsmaterieldirektör deltar.

Försvarets materielverk ska senast två veckor efter genomfört internationellt möte (resor och besök) lämna en skriftlig rapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) där generaldirektör, överdirektör eller försvarsmaterieldirektör deltagit. Internationella affärs-/projektrelaterade möten (resor och besök) omfattas inte.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten samverkat med övriga försvarsmyndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet med syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande.

3

Uppdrag

13. Jämställdhetsintegering

Försvarets materielverk ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

14. Immateriella rättigheter

Försvarets materielverk ska utveckla rutiner för att på ett väl avvägt sätt iaktta statens intressen i fråga om immateriella rättigheter vid upphandlingar av varor och tjänster.

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2016 redovisa processer för att säkerställa att proportionerliga krav på immateriella rättigheter ställs vid upphandlingar.

15. Försörjningstrygghet

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten att redogöra för hur Försvarsmaktens krav på försörjningstrygghet omhändertas. Särskild vikt ska läggas vid försörjningstrygghet under höjd beredskap och ytterst vid krig.

16. Nedbrytning av intäkter och driftskostnader

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2016 redovisa en nedbrytning av intäkter från avgifter för varor och tjänster per kund. Intäkter från Försvarsmakten ska även redovisas per stridskraft.

Försvarets materielverk ska redovisa övriga driftskostnader för de varor och tjänster som upphandlas per kund.

17. Materieluppföljning

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2016 redovisa en uppföljning av pågående större anskaffningar. Redovisningen ska omfatta de anskaffningar som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2016.

Redovisningen ska inkludera:
- en ekonomisk uppföljning av vad Försvarets materielverk fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från Försvarets materielverk till leverantör/leverantörer för respektive anskaffning,

- vilka leveranser per anskaffning som mottagits från leverantör/leverantörer respektive genomförts till Försvarsmakten samt

- väsentliga avvikelser från Försvarsmaktens ursprungliga produktionsplan.

18. Ledtider för materielförsörjningen

Ledtiderna i materiel- och logistikförsörjningen ska reduceras för att operativa behov snabbare ska tillmötesgås.

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i dess arbete med att, med utgångspunkt i relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. I uppgiften ingår också att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för. Uppdraget ska möjliggöra en uppföljning över tiden av hur ledtiderna utvecklas och redovisas i årsredovisningen för 2016.

19. Beställningsbemyndigande

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten att särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom de bemyndiganderamar som Försvarsmakten redovisar i enlighet med vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

20. Omställning till att utföra exportstödsuppgifter

Med utgångspunkt från den redovisning som Försvarets materielverk senast ska lämna senast den 4 januari 2016 i enlighet med regeringens beslut den 23 april 2015 (Fö nr 19) ska myndigheten i samband med delårsrapporten för 2016 redovisa en uppföljning av organisation, arbetssätt och kompetensförsörjning till följd av övertagandet av exportstödsuppgifter.

21. Tjänsteresor och övriga transporter

Försvarets materielverk ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM, som drivs av Trafikverket.

22. Kostnader och intäkter för exportkontrakt

Försvarets materielverk ska senast till halvsårsskiftet 2016 säkerställa att kostnader och intäkter per exportkontrakt kan redovisningsmässigt hanteras separat från myndighetens kostnader och intäkter i övrigt. I samband med delårsrapporten för 2016 ska Försvarets materielverk redovisa hur resultat- och balansräkningen samt framställningen i övrigt i myndighetens årsredovisning för 2016 blir transparent i detta avseende.

23. Nationell strategi och åtgärdsplan för säkra kryptografiska funktioner

Försvarets materielverk ska med utgångspunkt från Informationssäkerhetsutredningen NISU 2014 bilaga 4 redovisa ett preciserat förslag till nationell strategi och åtgärdsplan för säkra kryptografiska funktioner, efter samråd med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.

Förslaget ska innehålla en kostnadsredovisning och kunna ligga till grund för konkret uppgiftsställning till berörda myndigheter. Förslaget ska redovisas senast den 1 juni 2016 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

24. Underlag till årsredovisning

Försvarets materielverk ska bistå generaldirektören Ulf Hammarström, som fått i uppdrag att ansvara för Försvarsexportmyndighetens årsredovisning för 2015, med underlag i tillämpliga delar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk79 220
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)46 588
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 822
ap.3Exportrelaterad verksamhet (ram)18 810
Disponeras av Kammarkollegiet30 000
ap.5Avvecklingskostnader FXM (ram)30 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.3 Exportrelaterad verksamhet

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för tillhandahållande av exportrelaterad verksamhet. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Försvarsexportmyndigheten.

ap.5 Avvecklingskostnader FXM

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för att finansiera avvecklingskostnader av Försvarsexportmyndigheten. Högst 500 000 kronor får användas för att säkerställa nödvändigt säkerhetsskydd och ska betalas efter fakturering från Försvarets materielverk.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 9273 %0
ap.25723 %0
ap.3778Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)690 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)19 000 000
- varav ÖVRIGT19 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 602
2016-02-256 602
2016-03-256 602
2016-04-256 602
2016-05-256 602
2016-06-256 602
2016-07-256 602
2016-08-256 602
2016-09-256 602
2016-10-256 602
2016-11-256 602
2016-12-256 598
Summa79 220
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.3Exportrelaterad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Försvarslogistik201 402-97 00018 156 00018 156 0000104 402
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.

3. Det ackumulerade överskottet ska kunna bland annat användas för att finansiera omställningskostnader med anledning prop 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

4. Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

5. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

6. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetala till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr Inkomster från royalties som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

3. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå hur stor kostnadsdelning totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

2. Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Marcus Cato
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Utrikesdepartementet, URH
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, FIN, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Totalförsvarets forskningsinstitut
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 2, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2014/02017/MFU
Fö2015/00120/ESL(delvis)
Fö2015/00307/MFU
Fö2015/01077/MFU
Fö2015/01113/MFU
Fö2015/01409/MFU
Fö2015/01649/ESL(delvis)