Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2015-12-10
S2015/07973/RS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
4 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr.13, bet.2015/16:AU1, rskr. 2015/16:55).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet84 750
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)84 750
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor10 000
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)9 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)1 000
Disponeras av Socialstyrelsen127 289
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)127 289
Disponeras av Statens skolverk1 500
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)1 500
Disponeras av Arbetsmiljöverket15 000
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram)15 000

Villkor för anslag 3:1

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV

Arbetsmiljöverket får använda 15 000 000 kronor under 2016 för att vidarutveckla det arbete som initierades 2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Insatserna ska i första hand riktas till kvinnodominerat arbete och ska användas för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda inom dessa sektorer, både kvinnor och män. Insatserna bör riktas mot yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2016 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet).

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2016 för att fördela medel enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor. Medlen kan även bidra till att främja bredden av organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor ur olika perspektiv och att stödja kvinnor och flickor som utsatts för sådant våld.

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2016 för att fördela medel enligt förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med statsbidraget är att stödja lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen får använda 239 000 kronor under 2016 för administrativa kostnader i samband med fördelningen av medel enligt förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2016 för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 1 oktober 2015 (S2015/06285/JÄM) för uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionens utveckling över tid.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 22 oktober 2015 (S2015/06821/JÄM (delvis)) för uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande.  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 7 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för nya åtaganden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 2 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Bidraget ska i första hand beviljas till projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 1 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 10 september 2015 (S2015/05768/JÄM) för uppdrag att främja användning av effektiva våldsförebyggande program.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition engångsvis utbetala till nedanstående:

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda högst 3 000 000 kronor under 2016 för fortsatt uppdrag att ansvara för ett nationellt kompetensteam med tillhörande stödtelefon för att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning. Uppdraget lämnas i avvaktan på beredningen av förslag som lämnats av utredningen med uppdrag att utarbeta en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (SOU 2015:55) samt utredningen med uppdrag att göra en uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet (SOU 2015:86). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvistion, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för 2016 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda högst 2 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att sprida vägledningen Våga göra skillnad - om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. I uppdraget ingår även att fortsätta spridning av vägledningen Våga se - om stöd, vård och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i att insatserna blir långsiktigt hållbara och genomföras i ordinarie verksamhet. Spridningen av vägledningarna ska riktas till landets kommuner och landsting och genomföras i samverkan med länsstyrelserna. I uppdraget ingår även att aktivt främja att kommuner, landsting och organisationer inom det civila samhället använder något eller några av de våldsförebyggande insatser som redovisats i Länsstyrelsen i Östergötlands läns kartläggning av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning (S2015/4530/RS). Inom ramen för uppdraget ska vikt läggas på att främja insatser som är långsiktigt hållbara och som utförs inom ramen för ordinarie verksamhet. Länsstyrelsen ska även ge stöd till metodutveckling. Vid genomförandet av uppdraget ska Länsstyrelsen i Östergötlands län samråda med övriga länsstyrelser, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Uppsala universitet/Nationellt centrum för kvinnofrid, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Unizon och Män för Jämställdhet. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av det arbete som genomförs. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvistion, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för 2016 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. Uppdragen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Länsstyrelserna får använda 23 500 000 kronor under 2016 för att inom sitt ansvarsområde stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Uppdraget avser både samordning av insatser till skydd och stöd samt förebyggande insatser. I arbetet med prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster prioriteras. Länsstyrelsen i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska även lämna stöd till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Särskild prioritet ska ges till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper som till exempel kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som befinner sig i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdragen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvistion, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för 2016 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. Uppdragen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 1.

Länsstyrelserna får använda 30 000 000 kronor under 2016 för fortsatt uppdrag att aktivt främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 till länsstyrelserna (Fi 2010/5567 m.fl.). Särskild prioritet ska ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning utifrån de resultat Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna den 12 februari 2016 avseende kartläggning av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Uppdrag om jämställdhet – slutrapport (S2014/4531/UC). Länsstyrelsen i Östergötlands län ska ansvara för samordningen och redovisningen av uppdraget. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. Uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 2.

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 6 500 000 kronor under 2016 för att fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster ska prioriteras. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. Uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Göteborgs universitet får använda 7 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut IV:2 från den 18 december 2014 (U2014/7490/JÄM) för uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Uppdraget utökas till att omfatta totalt 59 statliga myndigheter och en organisation, bilaga 3. I uppdraget ingår fortsatt stöd till arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet och fortsatt utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition  ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. En slutrapport lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.

Regeringen beslutar avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringens beslut IV:1 från den 20 november 2014 (U2014/6482/JÄM). Karolinska universitetssjukhuset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 4.

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 1 april 2015 (S2015/01255/JÄM). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 4.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut II:5 från den 22 oktober 2015 (S2015/06824/JÄM), som avser att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet och medlen ska användas under 2016. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Statens skolverk får använda 1 500 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 1 april 2015 (S2015/2414/JÄM) för uppdraget att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP).

 

 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti, och

den 26 oktober

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.20Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.230Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.8100 000100 000002017
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Henry Nyberg
Likalydande till

Arbetsmiljöverket
Göteborgs universitet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA/OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF/UH
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/SUN
Kulturdepartementet/DISK/KI
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Kriminalvården
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Rättsmedicinalverket
Åklagarmyndigheten
Folke Bernadotteadademin
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Barnombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
/Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Pensionsmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
länsstyrelserna
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Tullverket
Centrala studiestödsnämnden
Folkbildningsrådet
Karolinska universitetssjukhuset
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitetskanslerämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet/Nationellt centrum för kvinnofrid
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Boverket
Livsmedelsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Diskrimineringsombudsmannen
Konstnärsnämnden
Rikstutställningar
Sametinget
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens musikverk
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting
Män för Jämställdhet
Unizon