Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2015-12-10
U2015/05673/SF
U2015/05792/SF
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, rskr. 2015/16:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier27 000
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)27 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker och för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för räntor och amortering av lån som har tagits upp i Riksgäldskontoret med anledning av det projekt som bedrivits för att utveckla en talboksproduktion baserad på inläsning genom s.k. talsyntes. Detta gäller dock inte för sådana utgifter som har finansierats med de medel som för 2005 tilldelats det under utgiftsområde 16 uppförda anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ap. 18 Utveckling av talböcker och som redovisats som oförbrukade bidrag hos Myndigheten för tillgängliga medier.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.14 0004 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för tillgängliga medier bemyndigas att under 2016 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2017. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Linda Norman Torvang
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MF
Förvaltningsavdelningen, RK-ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret