Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2015-12-10
Ku2015/02965/LS (delvis)
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)8 782

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen får Boverket använda högst 1 170 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen på anslagsposten får 3 980 000 kronor användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

Av medlen får Boverket använda högst 440 000 kronor för administrativa kostnader.

Prognoser

Boverket ska för aktuellt anslag redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

19 februari.

3 maj,

26 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.42 895Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.432 00018 0009 0005 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, Enheten för styrning och uppföljning för bostäder och transporter
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomisstyrningsverket
Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar