Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2015-12-10
Ku2015/02905/LS (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska enligt regeringsuppdraget från den 5 november 2015 förbereda överföring av vissa uppgifter till Skatteverket (Ku2015/02646/D). Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar samt i förhållande till ovan angivet mål.

 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober


 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten19 285
ap.1Valmyndigheten (ram)19 285

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.15793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 607
2016-02-251 607
2016-03-251 607
2016-04-251 607
2016-05-251 607
2016-06-251 607
2016-07-251 607
2016-08-251 607
2016-09-251 607
2016-10-251 607
2016-11-251 607
2016-12-251 608
Summa19 285
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Valmyndigheten får disponera inkomster från avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitiedepartementet, L6
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket