Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2015-12-10
Ku2015/02905/LS(delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. Ku2015/16:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska göra en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till en levande samisk kultur och språkets användning, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17, har använts. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet ansökningar och andelen beviljade ansökningar, samt totalt sökt belopp i förhållande till beviljat belopp. Redovisningen ska vara uppdelad på olika kulturyttringar, bidragsmottagare och kön.

Av redovisningen ska även framgå:

- hur mycket under anslagsposten som använts för verksamhet med en samisk bibliotekskonsulent och resultatet av bibliotekskonsulentens verksamhet,

- hur mycket under anslagsposten som använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Redovisningen av Giron Sámi Teáhters verksamhet ska även innehålla antal samiskspråkiga produktioner, produktioner som turnerat och antal besökare. 

Redovisningen av statens bidrag till samisk kultur ska som helhet hållas åtskild från eventuella redovisningar av andra medel.

Språk

Sametinget ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framför allt i de traditionellt samiska områdena. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrum ska tillgodose samiska mäns och kvinnors – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Språkcentrum ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap och utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser. Språkcentrum ska samråda med andra samiska institutioner och organisationer för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Utvecklingsinsatser som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas. Resultatet av språkcentrums verksamhet ska redovisas.

Sametinget ska även lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket och redovisa fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap samt dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för de tre föregående åren samt en bedömning om framtida utvecklingen för de samiska näringarna. Redovisningen ska innehålla uppgift om:

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, samt

- utvecklingen av övriga näringar.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen

Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket fortsatt samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Sametinget ska redogöra för hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur samverkan med Naturvårdsverket samt samrådet med länsstyrelserna genomförts och resultatet av arbetet.

Renbruksplaner

Sametinget ska fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplaner. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. För genomförandet av arbetet 2016 får Sametinget rekvirera högst 2 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2017 på bankgirokonto 5052-5781 med angivande av detta besluts diarienummer.

Statsstödsrapportering

Sametinget ska, senast den 1 juni 2016, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga 3 B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Synliggörande av samisk mat och matkultur

Sametinget ska i samråd med Jordbruksverket fortsätta arbetet med att skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Finansiering sker från anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor och ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur. Sametingets arbete ska ta sin utgångspunkt i de förslag som finns i Sametingets strategiska näringslivsutredning från den 16 februari 2015.

Nationellt skogsprogram

Sametinget ska redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram, för att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja.

Nationella minoriteter

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för minoritetspolitikens fastställda mål med utpekade delområden. Sametinget ska även fortsätta arbetet med att utveckla webbplatsen minoritet.se. 

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län särskilt redovisa:

- hur medel från utgiftsområde 1, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta,

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 4 april 2017.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1, avseende samiska språkcentrums verksamhet gett för resultat.

Utgiftsprognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för åren 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari 

19 februari 

3 maj 

1 augusti 

26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 1 mars, den 4 juli, den 3 oktober och den 1 december 2016 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens ekonomi och kompetensförsörjning särskilt belysas.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2014–2020

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget ska i samverkan med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Institutionen för språk och folkminnen under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat– och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget40 897
ap.1Sametinget (ram)39 397
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget15 377
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)15 377

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamhet med en samisk bibliotekskonsulent och för bidrag till Giron Sámi Teáhter. Bidrag kan lämnas till teatern om medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 2273 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 408
2016-02-253 408
2016-03-253 408
2016-04-253 408
2016-05-253 408
2016-06-253 408
2016-07-253 408
2016-08-253 408
2016-09-253 408
2016-10-253 408
2016-11-253 408
2016-12-253 409
Summa40 897
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Ida Åhrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Miljö- och energidepartementet/NM, S
Näringsdepartementet/FJR, SK, SUN, FÖF
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Giron Sámi Teáhter
Samefonden