Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2015-12-18
Fö2015/00120/ESL (delvis)
Fö2015/00295/MFU
Fö2015/00305/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Under 2016 ska säkerställas att krigsförbanden är fullt bemannade med krigsplacerad personal. Genom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska Försvarsmakten under 2016 säkerställa att samtliga krigsförband med tillhörande mobiliseringsreserver är uppfyllda med krigsplacerad personal. Samtliga totalförsvarspliktiga som uppfyller kriterierna men inte är krigsplacerade i något krigsförband ska krigsplaceras i förbandsreserv eller personalreserv. Vidare ska samtliga krigsplacerade delges besked om sin krigsplacering under 2016.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska stödja Försvarsmaktens redovisning av det personella läget i krigsförbanden och med faktaunderlag stödja Förvarsmaktens analys av hur förändringarna under 2016 påverkar den samlade operativa förmågan.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska även stödja Försvarmakten i att redovisa effekten av och de slutsatser som dragits av den nya militära grundutbildningen. Återrapporteringen ska i tillämpliga delar redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor samt resultatet av dessa.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj, 

1 augusti samt

26 oktober.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Rekryteringsmyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) . Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning för 2017 och 2018.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet24 248
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)24 248

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.17273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 021
2016-02-252 021
2016-03-252 021
2016-04-252 021
2016-05-252 021
2016-06-252 021
2016-07-252 021
2016-08-252 021
2016-09-252 021
2016-10-252 021
2016-11-252 021
2016-12-252 017
Summa24 248
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten-3101 000105 000104 0001 0001 690
Uppdrag civila kunder-3 9742 00039 00037 0002 00026
Summa-4 2843 000144 000141 0003 0001 716
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Annelie Stiglund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, ESA
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Justitiedepartementet/PO
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2015/00120/ESL (delvis)
Fö2015/00295/MFU
Fö2015/00305/MFU
Fö2015/01649/ESL(delvis)