Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2015-12-17
N2015/08892/SUBT
N2015/08630/KLS (delvis)
N2015/01953/PUB
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Boverket inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 20 januari

– den 19 februari

– den 3 maj

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

Resultatredovisning

Boverket ska i årsredovisningen för 2016 lämna en lägesrapport för pågående större interna uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndigheten. Rapporten ska innehålla både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska det framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal eller konsulter.

Boverket ska i årsredovisningen för 2016 redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2016 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

Boverket ska återrapportera vad som framkommit i samband med den rådgivning till kommunerna som myndigheten, inom ramen för sitt uppdrag, utför med anledning av flyktingsituationen.

2

Organisationsstyrning

Under 2016 ska Boverket, inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, särskilt stödja Regeringskansliet i arbetet med att hantera flyktingsituationen.

3

Uppdrag

1. Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 19 Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den    18 april 2017.

2. Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 20 Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Avseende uppföljningen av bestämmelserna i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska Boverket även beskriva effekterna av den beslutade förordningen och analysera vilka effekter mer tillåtande riktvärden skulle kunna leda till. Vad gäller uppföljningen av förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska Boverket samråda med Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2017.

3. Inriktningsmål för handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande handläggningstider som Boverket erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 21 Inriktningsmål för handläggning av överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets sammanställning och analys ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017.

4. Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande planeringsunderlag som Boverket erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 23 Planeringsunderlag avseende klimatfrågor. Underlaget syftar till att i fysisk planering dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer av ett förändrat klimat inklusive hur grön infrastruktur kan utnyttjas för detta. Boverkets sammanställning ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2017.

5. Användandet av digital teknik

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande länsstyrelsernas handläggningssätt som Boverket erhåller i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 24 Användandet av digital teknik. Boverkets sammanställning ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 17 augusti 2016.

6. Översättning av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen

Boverket ska genomföra en översättning av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) till engelska. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2016.

7. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m.

Boverket ska i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens geotekniska institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna samt andra berörda myndigheter utarbeta en vägledning avseende hur kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Vid genomförandet av uppdraget ska bl.a. effekterna av ett förändrat klimat beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017.

8. Begränsning av byggnadsnämndens skyldigheter och rågrannars rätt att överklaga beslut enligt plan- och bygglagen

Boverket ska utarbeta ett förslag till tydlig reglering av byggnadsnämndens skyldighet att underrätta sakägare m.fl. i fråga om ansökningar som avser sådana åtgärder som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser m.m. enligt    9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) samt s.k. rågrannars rätt att överklaga kommunala beslut enligt 13 kap. plan- och bygglagen. Inriktningen bör vara att begränsa byggnadsnämndens skyldigheter och rågrannars rätt att överklaga sådana kommunala beslut i fråga om åtgärder som i praktiken inte berör sakägarna och rågrannarna m.m., t.ex. åtgärder som inte kan uppfattas från de fastigheter som gränsar till den fastighet som åtgärden är avsedd att vidtas på. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2016.

9. Uppföljning och analys av effekter av förändringar i hyreslagstiftningen m.m.

Boverket ska fortsätta att löpande följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011 (se SFS 2010:810 och SFS 2010:811). Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas med sikte på en framtida utvärdering. Boverket ska följa hur förändringarna tillämpas av de olika aktörerna på bostadshyresmarknaden, men också rättstillämpningen. Analysen ska göras mot bakgrund av motiven till omregleringen och till hur bostadshyresmarknaden påverkats. Boverket ska uppmärksamma regeringen på eventuella omedelbara problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen. Uppdraget ska redovisas i samband med rapporteringen av uppdraget att följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet enligt förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

10. Konsekvenser av att undanta studentbostäder från kraven för tillgänglighet

Boverket ska utreda konsekvenserna av att undanta studentbostäder från kraven för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget lämnas mot bakgrund av att riksdagen den 29 april 2015 riktade ett tillkännagivande till regeringen om tillgänglighetskrav för studentbostäder (bet. 2014/15:CU10, rskr. 2014/15:180). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016.

11. Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Boverket och Statens energimyndighet ska tillsammans uppdatera och komplettera tidigare lämnat underlag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Underlaget ska bygga vidare på det underlag myndigheterna lämnade inför den förra strategin 2013 (dnr N2013/05079/E) och det underlag som lämnats 2015 (dnr M2015/04247/Ee) och sammantaget omfatta alla de fem delar som krävs enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet). Myndigheterna ska bl.a. göra en uppdatering av byggnadsbeståndets energianvändning, genomföra samhällsekonomiska analyser av relevanta styrmedel och vid behov lämna förslag på olika möjligheter till ökad vägledning för aktörer vid investeringsbeslut. Den sistnämnda punkten om möjligheter till ökad vägledning ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 april 2016. I övrigt ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2016.

12. Vägledning om klimatfrågor i översiktsplaneringen

Som ett led i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska Boverket efter samråd med bl.a. Naturvårdsverket och Trafikverket ta fram en vägledning för hur översiktsplanen kan bidra till de nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050. I uppdraget ingår även att Boverket ska informera om vägledningen. Boverket ska redovisa vägledningen och plan för informationsinsatser till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 december 2016.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Boverkets pågående uppdrag per den 1 januari 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:5

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket215 419
ap.1Förvaltningskostnader (ram)191 419
ap.5Eurokoder och standarder (ram)7 000
ap.7Marknadskontroll (ram)7 000
ap.9Byggproduktförordningen (ram)2 000
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)8 000
Disponeras av Kammarkollegiet960
ap.13Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)960

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Standardiseringsarbete
I anslagsposten ingår 1 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket får använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

ap.5 Eurokoder och standarder

Anslagsposten disponeras av Boverket för att göra eurokoderna tillgängliga.

ap.9 Byggproduktförordningen

Anslagsposten disponeras av Boverket för att finansiera driften av den kontaktpunktverksamhet som infördes under 2013 för att bl.a. svara på frågor om regler för byggprodukter som ska säljas på den svenska marknaden.

ap.10 PBL kompetensinsatser

Anslagsposten disponeras av Boverket för genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) (dnr N2015/00399/PUB).

ap.13 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet/Näringsdepartementet.

1:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 000
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)3 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt den upphävda förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.

1:11

Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum (Ramanslag)

Disponeras av Boverket11 000
ap.1Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer (ram)11 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer

Anslagsposten får användas för att främja jämställda offentliga miljöer i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:12

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 000 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

Anslagsmedlen får disponeras av Boverket först efter beslut av regeringen.

1:14

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 850 000
ap.1Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (ram)1 850 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

Anslagsmedlen får disponeras av Boverket först efter beslut av regeringen.

1:15

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket2 200 000
ap.1Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)2 200 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsmedlen får disponeras av Boverket först efter beslut av regeringen.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2015

1:4

Innovativt byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Innovativt byggande (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Innovativt byggande

Anslagsposten får användas för att främja innovativt byggande av bostäder för unga i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Anslagsposten får även användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Anslagsposten får även användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 (2015) Innovativt byggande
ap.1 (2015)0Allt0
1:5 Boverket
ap.15 7433 %0
ap.52103 %0
ap.72103 %0
ap.9603 %0
ap.102403 %0
ap.1303 %0
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.10Inget0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.1 (2015)0Allt0
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.10Inget0
1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
ap.10Inget0
1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Boverket
1:5 ap.121:5 ap.1100 %
1:5 ap.81:5 ap.13100 %
1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
1:121:12 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Boverket
ap.8ram
ap.12ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.150 00010 00010 00027 820
1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.1400 000100 000200 000100 000
1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.13 000 0001 200 0001 200 000600 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2016 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2016 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2517 952
2016-02-2517 952
2016-03-2517 952
2016-04-2517 952
2016-05-2517 952
2016-06-2517 952
2016-07-2517 952
2016-08-2517 952
2016-09-2517 952
2016-10-2517 952
2016-11-2517 952
2016-12-2517 947
Summa215 419
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Förvaltningskostnader
1:5 ap.5Eurokoder och standarder
1:5 ap.7Marknadskontroll
1:5 ap.9Byggproduktförordningen
1:5 ap.10PBL kompetensinsatser

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 343-2110-2 345
Kreditgarantier2 151 474-10 39814 70028 300-13 6002 127 476
Summa2 149 131-10 40014 70128 301-13 6002 125 131
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Maria Ingelsson
Kopia till

Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/EE, KL, NM, MM och S
Näringsdepartementet/PUB och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket