Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2015-12-18
U2015/05767/UF (delvis)
U2015/05947/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning och anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 808 076
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 450 662
ap.2Utvärdering av folkbildningen (ram)1 000
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)411
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)166 003
ap.6Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs (ram)120 000
ap.7Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs (ram)67 000
ap.8Matchningsinsatser (ram)3 000
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan3 852
ap.5Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning (ram)3 852

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkbildningen till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.2 Utvärdering av folkbildningen

Medlen ska användas för utvärdering av folkbildningen efter särskilt beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 411 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

SISU beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.5 Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning

Bidraget ska fördelas av Myndigheten för yrkeshögskolan i enlighet med vad som anges i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

ap.6 Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna kurs till Folkbildningsrådet. Dessa medel ska användas för en ökad volym av utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.7 Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna och särskilda kurser till Folkbildningsrådet. Dessa medel ska användas för en ökad volym av utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.8 Matchningsinsatser

Kammarkollegiet ska senast den 8 januari 2016 utbetala medlen till Folkbildningsrådet. Medlen ska användas till kurser som är anpassade efter individens förutsättningar och kopplade till arbetsgivares behov av kompetens inom regioner där pilotverksamhet med matchningsinsatser bedrivs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen till studieförbund och folkhögskolor.

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan37 733
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)37 733

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av medlen ska högst 6 200 000 kronor användas för statsbidrag för preparandkurser inför auktorisationsprov, för statsbidrag för rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar samt för kompetenshöjande kurser för övriga kontakttolkar. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder för rättstolkningskurser.

Av medlen ska högst 3 000 000 kronor användas för att fler valideringstillfällen ska kunna erbjudas de kontakttolkar som önskar få sina kunskaper validerade vid folkhögskolor och studieförbund samt för att sänka den enskildes egenavgift i samband med validering.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter om högst 1 600 000 kronor för myndighetens utgifter för administration, utveckling och rekryteringsfrämjande insatser.

Myndigheten får också använda högst 400 000 kronor för att utreda hur en längre utbildning till kontakttolk bör utformas, vilka utbildningsanordnare som bör kunna få bidrag till kontakttolkutbildning och om en kortare, intensiv utbildning till kontakttolk bör införas.

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet50 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)50 000

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala anslagsbeloppet till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet beslutar om statsbidrag till studieförbund i enlighet med förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylökande och vissa nyanlända invandrare. Av dessa medel får Folkbildningsrådet använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.21 132Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.240 00018 00015 0007 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
Socialdepartementet, jämställdhetsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsenheten
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Rörelsehögskolornas intresseorganisation
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Sveriges Kommuner och Landsting