Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2015-12-18
UD2015/12080/USTYR (delvis)
UD2015/12407/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten13 000
ap.22Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)13 000

Villkor för anslag 1:1

ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien samt inom icke spridningsområdet och strålskydd i Moldavien och Vitryssland.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Av anslagsposten får högst 3 250 000 kronor användas för förvaltningskostnader.

Av tilldelade medel får 1 950 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.220Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.225 0002 5002 0005002021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet, EU, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Riksdagen, Utrikesutskottet