Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2015-12-17
N2015/08893/PUB
N2015/08630/KLS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 050
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)13 050
Disponeras av Boverket4 850
ap.3Bostadspol. utv. - del till Boverket (ram)4 850
Disponeras av Statens geotekniska institut1 100
ap.5Bostadspol. utv. - del till Statens geotekniska institut (ram)1 100
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet5 000
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen betalas ut efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Anslagsposten används för utredningsverksamhet inom det bostadspolitiska området. Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Boverket

4 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) (dnr N2015/00399/PUB).

600 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget angående beslutsunderlag vid prövningen av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900) (dnr N2015/06103/PUB).

250 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att översätta plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) till engelska (dnr N2015/08892/SUBT).

ap.5 Bostadspol. utv. - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas av Statens geotekniska institut för genomförandet av uppdraget att komplettera och implementera systemet Geokalkyl (dnr N2015/04735/PUB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Sara Benjamin
Kopia till

Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens geotekniska institut