Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2015-12-17
UD2015/11557/PLAN (delvis)
UD2015/12265/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 5, bet. 2015/16:UU1, rskr. 2015/16:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande i linje med prioritetsområdena i handlingsprogrammet 2014-2018.

Länsstyrelsen ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelsen gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. En bedömning av insatsernas resultat och effekter ska ingå. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2016 den 29 juli och den 28 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Socialdepartementet SFÖ
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet RT
Näringsdepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret