Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2015-12-18
Ju2015/02146/SSK (delvis)
Ju2015/07322/SSK
Ju2015/08197/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
65181 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. För att realisera detta är myndighetens stödjande och samordnade roll av särskild betydelse. I detta ligger att verka för att öka kunskapen om och förtroendet för myndighetens verksamhet, roll och uppgift.

Ökad kvalitet och effektivitet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Civilt försvar

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i planeringen för det civila försvaret. Planeringsarbetet ska bidra till stärkt samverkan mellan civila och militära verksamheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda stödåtgärder.

Informationspåverkan

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information inom det egna ansvarsområdet. Myndigheten ska dessutom genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda åtgärder.

Effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete

4. Arbetet med skydd mot olyckor behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Brandskydds- och olycksförebyggandearbetet bör i större utsträckning utgå från enskildas förutsättningar och behov av skydd. För att säkerställa effektiva räddningsinsatser behöver samverkan och samordning inom samhällets räddningstjänst utvecklas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens bedömning av samhällets samlade förmåga att förebygga bränder och andra olyckor, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, samt samhällets samlade förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i de lokala och regionala förhållandena.

Internationell civil krishantering och internationellt bistånd

5. De internationella insatserna ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast fyra månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat, och finansiering av under året genomförda insatser,
 • samarbetet med andra svenska myndigheter avseende det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet,
 • hur myndigheten använt medlen som avräknas biståndsramen via UO6 för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd,
 • hur regeringens humanitära politik har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten,
 • vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP och
 • vidtagna åtgärder för att säkerställa att all personal som myndigheten skickar till internationella civila krishanteringsinsatser ska vara utbildad i resolution 1325 och ha kunskap om kvinnors och mäns behov och roller i konflikt- och postkonfliktsituationer i enlighet med regeringsbeslutet UF2014/56358/UD/SP.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Det ska även framgå hur genomförandet av resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet beaktas. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

Övrig återrapportering

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i de delar som avser samhällets krisberedskap, inkl. räddningstjänst och informationssäkerhet, införliva skrivelsen Förebygga, förhindra, försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) i sin verksamhet. I strategin anges vikten av att en kontinuerlig myndighetssamverkan avseende olaglig användning av sprängämnesprekursorer och hantering av CBRNE-ämnen utvecklas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa det arbete som myndigheten bedriver avseende sprängämnesprekursorer.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och vilka effekter insatserna har fått.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen och redovisa effekterna av den genomförda verksamheten enligt villkor 7 för anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten ska även, från och med 2016, rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten utfallet av verksamheten senast den 31 januari och prognos för de tre kommande åren senast 20 februari. 

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECDS:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapporteringen.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och återrapportera den tjänsteexport som myndigheten utför. Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

Prognoser

12. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 • 20 januari,
 • 19 februari,
 • 3 maj,
 • 1 augusti och
 • 26 oktober.

I samband med prognoserna för maj och oktober ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

2

Organisationsstyrning

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Justitiedepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt behov direkt hänförliga till genomförandet av utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2015-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 med en analys av resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Kontaktorgan

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

3

Uppdrag

16. Situationen som har uppstått till följd av att ett stort antal flyktingar och andra skyddsbehövande anländer till Sverige, kräver en samordning av ansvariga aktörer och att det finns en aktör som kan ta fram en tydlig nationell lägesbild. Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att göra detta utan att det påverkar ansvarsprincipen (Ju2015/07321/SSK). Regeringen bedömer att det fortsatt finns behov av att en aktör har denna uppgift och förlänger därför uppdraget till den 31 mars 2016.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. I bedömningen ska även informationssäkerhet beaktas. Redovisningen ska lämnas senast den 11 mars 2017.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2015 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska även, efter samråd med berörda myndigheter och utifrån utpekade områden (se anslag 2:4 Krisberedskap, villkor 2), redovisa ett förslag till övergripande inriktning hur fördelningen av anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras under 2017. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet senast den 25 mars 2016.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2015-års arbete senast den 1 juni 2016.

Pågående regeringsuppdrag

2015-10-09 Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboenden. (Ju2015/07558/SSK)

2015-02-05 Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genom erfarenhetsåterföring från hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län 2014 stärka samhällets krisberedskap. Redovisas den 31 mars 2016. (Ju2015/1400/SSK med förlängning Ju2015/09462/SSK)

2015-10-01Uppdrag som Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. (Ju2015/07319/SSK)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap74 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)74 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en naturolycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

3. Av tilldelade medel får 50 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 078 646
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 785
ap.5Krisberedskap (ram)1 067 861

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med de principer som anges i budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63) och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande hot-, risk- och sårbarhetsanalyser,
 • sektorsövergripande utvärderingar av ansvariga aktörers hantering av inträffade allvarliga olyckor, allvarliga händelser och kriser,
 • sektorsövergripande ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning,
 • generella förmågor för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser vid allvarliga olyckor, allvarliga händelser eller kriser,
 • samhällets samlade beredskap och förmåga att identifiera och möta informationspåverkan, samt
 • planering för civilt försvar.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet för vilken bidragen har utbetalats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Högst 18 000 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda högst 300 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (dnr SKL 12/6159, MSB 2012-5541) vad avser uppgifter som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 37 000 000 kronor användas för att finansiera kostnader för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkans-
övningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 33 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska belasta anslaget med högst 25 000 000 kronor avseende ersättning till SOS Alarm Sverige AB för inrättandet av ett system för varningar till mobila och fasta telefoner i enlighet med bilaga 7 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB.

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap med utgångspunkt i statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överenskommelse om kommunernas krisberedskap (dnr SKL 12/6159, MSB 2012-5541). Anslagsposten får också, i syfte att utveckla krisberedskapen regionalt och lokalt, användas för att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att hantera flyktingsituationen. 

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 052 561
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 052 561

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för myndighetens förvaltningsuppgifter.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 089 500 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 20 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Av anslagsposten får högst 14 000 000 kronor användas för ersättning till länsstyrelserna som har tillsynsansvar enligt Seveso III, lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

9. Av anslaget ska högst 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

10. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.22 246Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13243 %0
ap.532 0363 %0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.131 5773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.280 00040 00020 00020 000
2:4 Krisberedskap
ap.5712 000240 000240 000224 809
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtagande" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)300 000
- varav INVESTERING300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

- inklusive villkor för övriga kreditramar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen)

INVESTERINGSPLAN

Följande ska gälla för investeringsplanen (tusental kronor).


Utfall 2014Prognos 2015Budget 2016Beräknat 2017Beräknat 2018
Rakelverksamheten244 02275 200218 900148 200162 700
Beredskapstillgångar38 03739 00029 00016 00016 000
Summa investeringar282 059114 200247 900164 200178 700
Anslag54 64147 00031 00030 00021 000
Lån i Riksgäldskontoret227 41867 200216 900134 200157 700
Summa finansiering282 059114 200247 900164 200178 700

Den särskilda krediten är avsedd för lån för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2587 713
2016-02-2587 713
2016-03-2587 713
2016-04-2587 713
2016-05-2587 713
2016-06-2587 713
2016-07-2587 713
2016-08-2587 713
2016-09-2587 713
2016-10-2587 713
2016-11-2587 713
2016-12-2587 718
Summa1 052 561
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning kost och logi och stöd med asylboende mm-8 1532 05829 00028 0001 000-5 095
Tekniska system-1636456 5006 5000482
Tjänsteexport6 218-1 3969 15010 224-1 0743 748
Internationella insatser-8 1673 141170 000170 0000-5 026
Rakel1 19416 700475 000473 0002 00019 894
Summa-9 07121 148689 650687 7241 92614 003
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare1 640-8904 3004 800-500250
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om, ta ut och disponera avgift från Migrationsverket eller kommuner för kost och logi som tillhandahålls för asylsökande.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med anslag 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

3. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

5. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

7. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad ska inte tillämpas på myndigheten.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Petronella Norell
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Samtliga departement
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:2, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2015/02146/SSK (delvis)
Ju2015/07322/SSK
Ju2015/08197/SSK
Ju2015/09341/SSK
Ju2015/09922/SSK (delvis)

Senast uppdaterad: