Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:26

2015-12-17
Ju2015/09812/LED(delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande samt en beskrivning av vilken beredskap myndigheten har för att hantera extraordinära händelser i verksamheten.

Kompetensförsörjning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom myndigheten på såväl kort som lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden18 714
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)18 714

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.15613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 560
2016-02-251 560
2016-03-251 560
2016-04-251 560
2016-05-251 560
2016-06-251 560
2016-07-251 560
2016-08-251 560
2016-09-251 560
2016-10-251 560
2016-11-251 560
2016-12-251 554
Summa18 714
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Linda Jönsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Justitiekanslern
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Datainspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Tullverket