Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2015-12-17
A2015/03277/ARM A2015/03257/SV (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
10311 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2015/16:AU2, rskr. 2015/16:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsdomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 19 februari 2016

- 3 maj 2016

- 1 augusti 2016

- 26 oktober 2016.

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen32 166
ap.1Förvaltningskostnader (ram)32 166

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.19653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 681
2016-02-252 681
2016-03-252 681
2016-04-252 681
2016-05-252 681
2016-06-252 681
2016-07-252 681
2016-08-252 681
2016-09-252 681
2016-10-252 681
2016-11-252 681
2016-12-252 675
Summa32 166
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Mira Hjelm Östh
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Justitiedepartementet/DOM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)