Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2015-12-17
A2015/03284/A
A2015/03257/SV
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2015/:AU2, rskr. 2015/16:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska ESF-rådet ska genomföra det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i enlighet med de målsättningar som anges i det operativa programmet. Svenska ESF-rådet ska i arbetet särskilt prioritera insatser avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Svenska ESF-rådet ska vidare säkerställa ett väl fungerande genomförande av det nationella socialfondsprogrammet med en omfattning som budgeterade och beräknade anslagsmedel möjliggör.

 

Utgiftsprognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016 redovisa utgiftsprognoser avseende 2016–2020. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.  

2. Svenska ESF-rådet ska den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2016–2020 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2016–2020, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 20 januari och den 3 maj.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

-Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2016–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 20 januari och den 3 maj.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2016–2020 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet.

Resultatindikatorer avseende programperioden 2014-2020

Svenska ESF-rådet ska senast den 15 mars, den 1 augusti och den 26 oktober 2016 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

3

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet ska under den berörda programperioden bistå Statens jordbruksverk med sin expertkunskap om Europeiska socialfonden i denna myndighets arbete med programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

2. Svenska ESF-rådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Svenska ESF-rådet ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Svenska ESF-rådet ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete under 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige116 701
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)116 701

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, det nationella programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt 2014–2020, det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013 samt för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige997 600
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)734 600
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)121 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)142 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.    

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Öka övergångarna till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 834 020 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

3. Utbetalningarna för programområde 2 Öka övergångarna till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 556 013 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 16 823 000 kronor. 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Budgetår 2015

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

1. Anslaget disponeras för eventuella slutjusteringar av utbetalningar för projekt och administration som beviljats bidrag från Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.  

2. Inbetalningar från Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag, undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.   

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Budgetår 2015

1:12

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)0
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. 

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

3. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 för programperioden 2000–2006. 

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 för programperioden 2000–2006.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 (2015) Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.1 (2015)05000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 5013 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.136 730Inget0
ap.26 050Inget0
ap.37 100Inget0
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3 (2015)01 8000
ap.4 (2015)02000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
1:6 ap.41:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.12 500 000909 455916 608673 9372022
ap.2260 000148 200111 80002022
ap.3490 000187 772182 580119 6482022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 725
2016-02-259 725
2016-03-259 725
2016-04-259 725
2016-05-259 725
2016-06-259 725
2016-07-259 725
2016-08-259 725
2016-09-259 725
2016-10-259 725
2016-11-259 725
2016-12-259 726
Summa116 701
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och EA
Näringsdepartementet/RTS och HL
Socialdepartementet/FST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket