Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2015-11-26
UD2015/10652/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Folke Bernadotteakademin ska redovisa utgiftsprognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Övrigt

Folke Bernadotteakademin ska samverka i enlighet med regeringsbeslut 2013-09-12 om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet (UF2013/52812/UD/SP).

 

3

Uppdrag

FN

Folke Bernadotteakademin ska stödja arbetet med att stärka FN:s fredsbevarande verksamhet, i synnerhet inom ramen för FN:s översyner av fredsbevarande operationer och genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Stödet ska ske i löpande samråd med Utrikesdepartementet.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademin ska lansera ett högnivå gender mentoreringskoncept till stöd för nyckelpersoner i konflikt- och postkonfliktländer samt inleda arbetet med att genomföra ett Gender Coach program för nyckelpersoner inom den svenska utrikesförvaltningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Utrikesdepartementet.

Folke Bernadotteakademin ska fortsätta arbetet med att stärka EU:s implementering av resolution 1325 i enlighet med redovisad inriktning i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2014 och följa upp rekommendationerna från studien genom fortsatt operativt stöd till EU.

Folke Bernadotteakademin ska vidare, på sätt som anges i regeringens uppdrag den 27 september 2012 (UF2012/56146/UD/SP), redovisa och analysera genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i enlighet med de indikatorer som tagits fram under Regeringskansliets (Utrikesdepartementet) ledning. Myndigheten ska, i samråd med andra myndigheter, sammanställa myndigheternas redovisningar i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet). Rapporten ska redovisas senast den 15 april 2015. 

 

Plan för jämställdhetsintegrering

Folke Bernadotteakademin ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016-2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 december 2015 . Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015-2017 beskrivs och analyseras.

 

 

Valobservatörsverksamhet

Folke Bernadotteakademin ska gemensamt med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) utreda förutsättningarna för att överföra Sidas uppdrag avseende valobservatörsverksamhet till Folke Bernadotteakademin. Myndigheterna ska redovisa sina slutsatser i en gemensam rapport senast den 1 april 2015 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Av rapporten ska framgå konsekvenserna av en överföring av verksamheten till Folke Bernadotteakademin inklusive eventuella rationaliseringsvinster, beräkning av verksamhetens omfattning samt eventuella behov av förändringar i myndigheternas uppdrag.

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

Folke Bernadotteakademin erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin78 570
ap.4Biståndsverksamhet (ram)10 550
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)68 020

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av medlen ska minst 7 miljoner kronor användas till stöd för organisationer vars syfte är att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Av medlen ska minst 2 miljoner kronor användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Medlen får även användas till stöd för internationella forskararbetsgrupper.  

Strategiverksamhet

Högst 850 000 kronor får användas till Folke Bernadotteakademins uppdrag i strategin för Demokratiska republiken Kongo. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

ap.42 Internationell civil krishantering - del till FBA

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheten ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering som regeringen beslutade den 11 september 2014 (UF2014/56358/UD/SP) och i enlighet med regeringens beslut den 12 september 2013 (UF 2013/52812/UD/SP) om samverkan mellan myndigheter som deltar i fredsfrämjande verksamhet.

Under året ska Folke Bernadotteakademin särskilt prioritera ett nära samarbete med FN i syfte att stärka Sveriges förhållande till FN och dess medlemsstater.

 

DAC:s riktlinjer

Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentarerna ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt andra säkerhets- och fredsfrämjande insatser. Av medlen fördelas 43 miljoner kronorför personalbidrag på följande vis:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina), minst 1,3 miljoner kronor

EU-delegationen i Ukraina, högst 3 miljoner kronor

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina), högst 1,3 miljoner kronor

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), högst 20 miljoner kronor

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), minst 4 miljoner kronor

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 1,3 miljoner kronor

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah), högst 5 miljoner kronor

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS), högst 3,6 miljoner kronor

EU:s gränsövervakningsinsats i Libyen (EUBAM Libyen), högst 3 miljoner kronor

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger), högst 1,3 miljoner kronor

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali), högst 1,7 miljoner kronor

EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP NESTOR), minst 1,3 miljoner kronor

 

 

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av medlen fördelas 20,5 miljoner kronor på följande vis:

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH), högst 18 miljoner kronor 

 

Insatser inom ramen för OSSE

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av medlen fördelas 18 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina, minst 6 miljoner kronor

Sverige kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan, högst 4 miljoner kronor

 

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 0,52 miljoner kronor till insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar med personal, ska myndigheten ställa personal till förfogande med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 4 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

 

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin99 651
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)99 651

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen får även användas till kostnader för en rådgivartjänst för att stödja fredsprocessen i Colombia.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
ap.4203 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.12 9903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.7 (2013)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-258 304
2015-02-258 304
2015-03-258 304
2015-04-258 304
2015-05-258 304
2015-06-258 304
2015-07-258 304
2015-08-258 304
2015-09-258 304
2015-10-258 304
2015-11-258 304
2015-12-258 307
Summa99 651
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

REFERENS TILL ANDRA REGLERINGSBREV

Ytterligare anslagspost/ -er som myndigheten disponerar för sin verksamhet:

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Sofia H Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet-DOM
Justitiedepartementet-KRIM
Justitiedepartementet-PO
Justitiedepartementet-Å
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-P-IR
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-RS
Försvarsdepartementet-SI
Försvarsdepartementet-SSK
Finansdepartementet-BA
Utbildningsdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Åklagarmyndigheten