Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2015-12-18
N2015/08966/ITP
N2015/08816/KLS (delvis)
N2015/01871/ITP m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Sveriges exportstrategi

Post- och telestyrelsen ska inom ramen för Sveriges exportstrategi bidra internationellt med kunskap om sitt verksamhetsområde.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 • 20 januari,
 • 19 februari,
 • 3 maj,
 • 1 augusti och
 • 26 oktober 2016.

2

Organisationsstyrning

Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. För kansliets verksamhet får Post- och telestyrelsen disponera högst 5 904 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017.

3

Uppdrag

1 Bredband och mobiltäckning

1.1 Uppföljning och analys

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

 1. Samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt för mobila taltjänster och redovisa detta. Post- och telestyrelsen ska redogöra för nätens geografiska utbredning, befolkningsmässig täckning och täckning i förhållande till tillståndsvillkoren, antal mobilbasstationer/siter, basstationernas kapacitet samt uppgraderingar i teknik. Även regionala skillnader och hur nätens täckning förhåller sig till varandra i olika delar av landet ska belysas. Tillgången ska även redovisas särskilt i förhållande till målet att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s samt EU:s mål om att alla i Europa senast 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och att 50 procent eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.
 2. Följa upp ovan angivna mål och ge en indikation på utvecklingen av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till Sveriges och EU:s uppställda mål för 2020. Utfallet av de indikatorer som tidigare följts upp av Post- och telestyrelsen ska också redovisas. Vid behov ska Post- och telestyrelsen, efter avstämning med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) justera indikatorerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017.
 3. Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av hur man har arbetat med att främja bredbandsutbyggnaden i länet. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2017.
 4. Följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2016–2017 avseende behovet av bredbandsstöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2016 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2016. Samma uppdrag, men avseende efterfrågan för 2017–2018 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2017 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2017.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen arbeta utifrån den plan som myndigheten har tagit fram för det fortsatta arbetet utifrån myndighetens ansvarsområden, vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

 1. Leda en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med berörda myndigheter samt Bredbandsforum.
 2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.
 3. Tillhandahålla en webbsida med information och länkar till ansvariga aktörer för området bredband inom ramen för Fonden för ett Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom).
 4. Bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.

För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdragen under punkt 1 och 2 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017.

2 Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

3 Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

4 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden och posttjänster med följande information:

– utvecklingen på postmarknaden,

– konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet,

– hinder för marknadstillträde och effektiv konkurrens,

– prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts,

– hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, samt

– om de serviceställen som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten ligger så tätt att användarnas behov beaktas i landets alla delar.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

– arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten, samt

– eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2016.

5 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Arbetet med grundläggande betaltjänster utgör en del av, och ska genomföras i samverkan med, det regionala arbetet med att trygga tillgången till kommersiell service.

Post- och telestyrelsen ska i arbetet med grundläggande betaltjänster uppmärksamma möjligheter till samordning med myndighetens arbete inom ansvarsområdena posttjänster och elektronisk kommunikation, framför allt arbetet med att främja tillgången till dessa tjänster i glesbygd.

Post- och telestyrelsen ska vidare analysera behov av och främja tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Sådana insatser kan även finansieras av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Vid genomförandet av uppdraget ska Post- och telestyrelsen samverka med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, samt med andra berörda myndigheter, näringsliv samt intresse- och branschorganisationer. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2017.

6 Betrodda tjänster

Post- och telestyrelsen ska säkerställa en sömlös övergång från lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, den s.k. eIDAS-förordningen. Uppdraget avgränsas till de delar i eIDAS-förordningen som rör betrodda tjänster. Genom uppdraget ska Post- och telestyrelsen se till att myndigheten senast per den 1 juli 2016 kan ta emot och behandla ansökningar i enlighet med eIDAS-förordningen.

Vid genomförandet av uppdraget ska Post- och telestyrelsen samverka med Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, samt med andra berörda myndigheter, näringsliv samt intresse- och branschorganisationer.

Uppdraget ska löpande redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016.

Annan tidpunkt för redovisning av uppdrag

Post- och telestyrelsens uppdrag enligt detta regleringsbrev kan efter särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och myndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som angivits ovan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen28 087
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)28 087

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

– förvaltningsutgifter för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning och för grundläggande betaltjänster,

– utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap,

– projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde samt utgifter inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen140 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)140 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för

– posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

– utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

– befordran av blindskrift,

– nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

– utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. andvändbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen som genomförs med berörda aktörer,

– finansiering av uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier om att samordna distribution av taltidningar (dnr N2015/06720/ITP) samt

– särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor

Medel kan betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

Av tilldelade medel får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen33 600
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)33 600
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64–65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslagsposten får även användas för utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen126 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)26 014
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.4Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Av anslagsposten får  21 014 000 kronor användas efter regeringens beslut.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom telefoni och internetanslutning, i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 200 000 kronor användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (dnr N2015/07845/ITP).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.18433 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 208Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 008Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Inget0
ap.2780Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1170 000130 00037 335
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.436 00019 5009 5005 453
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00070 00015 00010 000
ap.215 00010 0005 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 341
2016-02-252 341
2016-03-252 341
2016-04-252 341
2016-05-252 341
2016-06-252 341
2016-07-252 341
2016-08-252 341
2016-09-252 341
2016-10-252 341
2016-11-252 341
2016-12-252 336
Summa28 087
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation9 5556 734247 000247 000016 289
Post1 870-1 99030 00029 500500380
RTTE1 673-1128 5008 700-2001 361
Elektroniska signaturer00151500
Summa13 0984 632285 515285 21530018 030
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110050050000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 500100 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel, se tabell 6.2.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Avgiftsuttaget för 2016 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 684 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/L6 och SSK
Utrikesdepartementet/FIM och UH
Försvarsdepartementet/SUND
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA, FMA, K, KO och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/AS, EF, FF, HL, KLS, RTS och SB
Kulturdepartementet/KA och MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för tillgängliga medier
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
samtliga länsstyrelser

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 1, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

N2015/08966/ITP
N2015/08816/KLS (delvis)
N2015/01871/ITP
N2015/08157/ITP