Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2015-12-18
Fi2015/05654/BAEU (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 27, bet. 2015/16:FiU5, rskr. 2015/16:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet22 332 352
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)22 332 352
Disponeras av Statens jordbruksverk29 122
ap.2Sockeravgifter (ram)29 122
Disponeras av Tullverket5 708 488
ap.3Tullavgift (ram)5 708 488
Disponeras av Skatteverket3 757 205
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)3 757 205

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Utbetalning får ske efter särskild instruktion från Riksgäldskontoret. Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs.:

  1. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 (c) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom),
  2. Sveriges andel av finansieringen av Storbritanniens särskilda budgetreduktion i enlighet med artikel 5 i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom), samt
  3. Sveriges andel av finansieringen av de reduktioner som blir följden av att en medlemsstat enligt Amsterdamfördraget och protokoll 4 och 5 till fördraget inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen i enlighet med artikel 10a i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som regleras den första arbetsdagen i december.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften (punkt 1 ovan) som avses i artikel 10 (7) i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut (2007/436/EG, Euratom) om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel och som ska vara Europeiska kommissionen till handa den första arbetsdagen i december.

Kammarkollegiet ska i anslagsredovisningen i årsredovisningen för 2016 redovisa hur stora Sveriges avgifter baserade på BNI varit. Redovisningen ska delas upp på de tre delar som angetts ovan.

Statistiska centralbyrån ansvarar i enlighet med förordningen (2004:1333) om administrationen av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget för Sveriges rapport enligt artikel 2 i rådets förordning nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris.

Statistiska centralbyrån ska vidare senast den 31 mars 2016 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa den senast tillgängliga statistiken över Sveriges BNI för 2013, 2014 och 2015. Redovisningen ska bestå av BNI inklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

Statistiska centralbyrån ska senast den 29 februari 2016 till regeringen (Finansdepartementet) lämna särskild uppgift om bedömda effekter på Sveriges BNI till följd av den nya statistiknomenklaturen (ENS 2010).

Statistiska centralbyrån ska även till regeringen (Finansdepartementet) lämna särskild uppgift om bedömda effekter på Sveriges och övriga medlemsstaters BNI till följd av den nya statistiknomenklaturen (ENS 2010) när detta finns tillgängligt, dock senast den 24 oktober.

Statistiska centralbyrån ska vidare skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges BNI så snart dessa är kända. Om möjligt ska Statistiska centralbyrån även informera om justeringar av övriga medlemsstaters BNI.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser sockeravgifter i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 Sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 (a) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom). Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 (b) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG, Euratom).

Skatteverket ska senast den 31 mars 2016 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa senast tillgänglig statistik över Sveriges mervärdesskattebas för 2013, 2014 och 2015. Redovisningen för 2015 ska bestå av preliminärt utfall.

Skatteverket ska senast den 1 juli 2016 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa ett underlag till Sveriges rapport i enlighet med kraven i artikel 7 i rådets förordning nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

Skatteverket ska vidare skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges mervärdesskattebas så snart dessa är kända. Om möjligt ska Skatteverket även informera om justeringar av övriga medlemsstaters mervärdesskattebas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.12 233 235Inget0
ap.22 912Inget0
ap.3570 849Inget0
ap.7375 721Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Goran Bogdanovic
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/SFÖ, S2 och S3
Näringsdepartementet/JM och SUN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Tullverket