Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2015-12-17
Fi2015/05620/K
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket89 679 937
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)64 120 707
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)25 559 230

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i två län, vilket innebär att anslagsposten minskas med 3 711 000 kronor 2016.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i två län, vilket innebär att anslagsposten ökas med 3 711 000 kronor 2016.

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 712 965
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 712 965

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket5 350
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 950

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.117 936Inget0
ap.28 968Inget0
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1111 389Inget0
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
1:4 (2015) Stöd till kommuner och landsting
ap.1 (2015)ram
ap.2 (2015)ram
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Andreas Hermansson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting