Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

  1. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  2. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  3. produktivitetsutvecklingen,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterade enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  6. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  7. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  8. Arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) senast 1 februari 2016, samt
  9. bidrag från EU.

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög statistikkvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rådet ska genomföra en kartläggning av könsuppdelad statistik vid statistikansvariga myndigheter under 2016. Uppgifterna från denna kartläggning ska utgöra underlag för en återkoppling från Rådet till statistikansvariga myndigheter under 2017. Omfattningen av återkopplingen beslutas av Rådet.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

Mikromaterial

Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Internationella valutafondens gemensamma datastandard (SDDS) i Sverige

Myndigheten ska ska vara nationell koordinator för för internationella valutafondens gemensamma datastandard i Sverige (SDDS och SDDS Plus).

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2016 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2016. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut (IJ2010/00137). Grunduppdraget för myndigheten är att ta fram och redovisa statistik utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer (ICNPO). Under 2016 ska åtgärder för att öka och säkerställa kvaliteten i satelliträkenskaperna genomföras. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör ske, där så är lämpligt, i syfte förbättra underlaget för statistiken. Därutöver ska myndigheten redovisa statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället. Myndigheten ska under 2016 publicera senast aktuella statistik om det civila samhället. Redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2016.

Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

3. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

Handlingsplan för genomförande av jämställdhetsintegrering

4. Myndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Bortfallsanalys avseende Arbetskraftsundersökningarna med fokus på de unga som varken arbetar eller studerar

5. Myndigheten ska genomföra en analys av bortfallsbiasen i Arbetskraftsundersökningarna med fokus på de unga som varken arbetar eller studerar och redovisa hur den kan tänkas påverka skattningarna av unga som varken arbetar eller studerar (NEET-indikatorn). Syftet är att validera träffsäkerheten i Arbetskraftsundersökningarna, i enlighet med vad som anges i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). För uppdragets genomförande får SCB rekvirera högst 500 000 kronor engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 4 Unga som varken arbetar eller studerar. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Uppdraget ska redovisas i en rapport till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 30 november 2016.

Statistik över cirkulär migration till och från Sverige

6. Myndigheten ska ta fram och sammanställa statistik över cirkulär migration till och från Sverige. Uppdraget har sitt ursprung i de förslag som presenterades i slutbetänkandet från Kommittén för cirkulär migration och utveckling - Förslag och framåtblick (SOU 2011:28). En förstudie har genomförts inom ramen för den kartläggande studien Migrationsstatistik i Sverige: nuläge, behov och förslag till förbättringar, som SCB genomförde på uppdrag av regeringen 2014. Syftet med uppdraget är främst att förbättra statistiken över migrationsmönster till och från Sverige och att förbättra möjligheterna till kohortstatistik inom området. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Utveckling av data om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning

7. Myndigheten ska under 2016 fortsätta arbetet med att redovisa och föreslå utveckling av data om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i enlighet med regeringsbeslut den 20 mars 2012 (S2012/02210/FST). Statistiska centralbyrån får använda 360 000 kronor för uppdragets genomförande under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev.

Minskade utsläpp från resor och transporter

8. Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM, som drivs av Trafikverket.

Metodutveckling för att inkludera kopplingar mellan markanvändning, ekonomisk utveckling och biologisk mångfald

9. Myndigheten ska utveckla metoder för att inkludera värdet av ekosystemtjänster i miljöräkenskaper genom att bland annat sammanställa befintliga uppgifter om kopplingar mellan mark- och vattenanvändning, ekonomisk utveckling och biologisk mångfald. I uppdragets utförande ska myndigheten samråda med Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och andra relevanta myndigheter som har ansvar för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål. I uppdraget ingår att lämna förslag om hur statistikunderlaget kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016 till regeringen (Miljöpartementet med kopia till Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån552 406
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)552 406

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 5723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)136 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2546 034
2016-02-2546 034
2016-03-2546 034
2016-04-2546 034
2016-05-2546 034
2016-06-2546 034
2016-07-2546 034
2016-08-2546 034
2016-09-2546 034
2016-10-2546 034
2016-11-2546 034
2016-12-2546 032
Summa552 406
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-46 2000127 000127 0000-46 200
Övriga uppdrag84 100-1 000318 000326 000-8 00075 100
Tjänsteexport4 400055 00057 200-2 2002 200
Summa42 300-1 000500 000510 200-10 20031 100
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 4 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Agne Pettersson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Samtliga departement
Finansdepartementet/BA och EA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret