Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa sin verksamhet enligt myndighetens instruktion så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

1. Myndigheten ska löpande följa upp och analysera utfallet för statens budget. Utfall avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade. 

2. Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2016 års budgetstruktur senast den 16 mars 2016. 

3. Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av inkomster i statens budget under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000. Myndigheten ska i samband med budgetårets utgång nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. Myndigheten ska även ansvara för att fastställa det definitiva utfallet av inkomsterna. När det definitiva utfallet för inkomsterna fastställts ska det även läsas in i Hermes i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Prognos och analys av statens budget

1. Myndigheten ska göra analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter som är tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner samt aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri när så är möjligt. Prognoserna ska redovisas både i enlighet med strukturen för statens budget och nationalräkenskapernas struktur. Myndigheten ska beakta de rådande makroekonomiska utsikterna och redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på. Vidare ska myndigheten göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet samt för hela den konsoliderade offentliga sektorn. 

2. Myndigheten ska ytterligare fördjupa sin bevakning och analys av områden med hög prognososäkerhet. Avvikelser ska kunna identifieras i ett tidigt skede. Särskilt fokus bör läggas på att beskriva och analysera information som bidrar till en ökad förståelse kring utvecklingen inom dessa områden. Myndigheten ska löpande och vid behov redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet). 

Under 2016 bör särskilt fokus i detta avseende läggas på de områden som berörs av flyktingmottagandet. Främst avses utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, men även andra områden som utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bör ingå i analysen. Antaganden om volymer inom ersättningssystemen inom utgiftsområdena, kopplingen mellan volymer och utgiftsprognoser, samt resonemang om hur flödena går mellan utgiftsområdena beträffande volymer och utgifter bör ingå i en sådan analys. 

3. Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen: utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn. De budgetpolitiska målen syftar både till långsiktig hållbarhet och till att finanspolitiken bidrar till stabilisering av resursutnyttjandet. Vid uppföljningen av de budgetpolitiska målen ska det ekonomiska läget samt risken för att utvecklingen blir en annan än den prognostiserade beaktas. 

4. Myndigheten ska senast den 13 maj 2016 vidare avseende budgetåret 2015

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera och kommentera prognosavvikelser och kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftad med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
  • redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen enligt punkten 2.

Vidare ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I jämförelsen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelse ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser. 

5. Myndigheten ska underhålla och utveckla metoder och modeller så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt. Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts. 

6. Prognoser avseende utgifter i statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt de förändringar som rör verksamhet, finansiering och kostnader och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 9 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

1. EU-medelshantering i Sverige

Myndigheten ska stödja de berörda svenska myndigheterna i deras arbete inför undertecknandet av förvaltningsförklaringen enligt art 59 i EU:s budgetförordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Myndigheten ska även förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig och korrekt hantering av EU-medel i Sverige inom ramen för delad förvaltning. Detta kan exempelvis ske genom informations- och kunskapsspridning i samverkan med de myndigheter som har ett förvaltande ansvar för EU-medel i Sverige och/eller att Ekonomistyrningsverket påtalar eventuella brister i regelverken för regeringen. Dessutom ska myndigheten utveckla det underlag som lämnas till regeringen för intygande av hanteringen av EU-medel i årsredovisningen för staten. Uppdraget ska rapporteras senast den 15 juni 2016 med delrapportering i samband med att underlag till årsredovisningen för staten lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

2. Kostnadsredovisning av verksamhetsområdet EU-revision

Myndigheten ska årligen, med början i årsredovisningen för 2015, redovisa volym, samtliga intäkter och kostnader, specificerat på anslagsmedel, TA-medel och avgifter, för verksamhetsområdet EU-revision.

3. Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2011–2015. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas senast den 11 mars 2016 till regeringen (Finansdepartementet). Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång.

Statsskuldsförvaltningen utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015, vilken ska lämnas till riksdagen senast den 25 april 2016.

4. Redovisning av investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska undersöka på vilket sätt myndigheternas utgifter för forskning och utveckling kan redovisas även om dessa inte klassificeras som anläggningstillgångar. Vidare ska myndigheten bedöma om en sådan redovisning är lämplig. I det fall myndigheten bedömer att en sådan redovisning är lämplig ska myndigheten ta fram förslag till anvisningar som innebär att denna information kan erhållas från myndigheterna. I ett första steg ska ett underlag tas fram som möjliggör en bedömning av storleken på den forskning och utveckling som staten svarar för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av forskning och utveckling. Denna del ska rapporteras senast den 1 juni 2016. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och ska rapporteras senast den 15 april 2017.

5. Effektivare statsförvaltning

Myndigheten ska sprida goda exempel om effektivisering i statsförvaltningen avseende resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning. Slutsatser och samlade erfarenheter ska spridas till myndigheter och Regeringskansliet (Finansdepartementet). Det arbete som genomförts under 2014 och 2015 inom ramen för tidigare uppdrag om effektivisering enligt regleringsbrevet för 2014 ska tas tillvara. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statskontoret. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 9 december 2016.

6. Fastställa värdet av ägarandelarna i investeringsbanker och utvecklingsbanker

Myndigheten ska kartlägga och sammanställa de medel som utbetalats av Kammarkollegiet, Sida och andra statliga myndigheter och som myndigheten bedömer bör redovisas som ägarandelar i investeringsbanker och utvecklingsbanker. Myndigheten ska i sin bedömning väga in eventuella andra internationella redovisningsprinciper, såsom de som bestäms av OECD-DAC. Myndigheten ska senast den 1 december 2016 överlämna ett underlag med fastställda belopp till de myndigheter enligt ovan som svarar för redovisning av andelarna så att dessa ska kunna redovisa beloppen i balansräkningen i årsredovisningen för 2016. Uppdraget ska genomföras i samråd med Kammarkollegiet och Sida, vilka ska bistå Ekonomistyrningsverket med nödvändigt underlag.

7. Förtydliga redovisningen mot anslag för sanering och återställningskostnader

Myndigheten ska förtydliga regelverket i fråga om redovisning mot anslag av avsättningar för sanering och återställningskostnader avseende förorenade områden. Gränsdragningen mellan förvaltningsutgifter och övriga uppgifter gällande sanerings- och återställningskostnader bör tydliggöras. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet). Eventuella förslag till förordningsändringar ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 december 2016.

8. Enhetlig redovisning av garantier och utlåning

Myndigheten ska kartlägga redovisningen av statens utlåning och garantier, samt föreslå hur redovisningen kan göras enhetlig. Bakgrunden till uppdraget är att Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, CSN och SIDA delar ansvaret för statens utlåning och garantier och att redovisningen inte är enhetlig. Uppdraget syftar till att regeringen på ett överskådligt och mer enhetligt sätt ska kunna redovisa statens utlåning och garantier i Årsredovisning för staten. I den mån myndigheten ser behov av förordningsändringar ska sådana föreslås. Uppdraget ska genomföras i samråd med Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, CSN och SIDA och rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 december 2016.

9. Synliggöra myndigheternas resultat

Myndigheten ska analysera och lämna förslag på hur myndigheternas resultatredovisningar kan utvecklas för att tydligare synliggöra myndigheternas resultat så att regeringen kan använda dessa som underlag för styrning och uppföljning. Myndigheten ska även göra en bedömning av ändamålsenligheten i myndigheternas resultatredovisningar samt analysera om informationsinsamlingen kan effektiviseras. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och rapporteras senast den 30 september 2016.

10. Resultatuppföljning av statens budget

Myndigheten ska, med utgångspunkt i de av riksdagen beslutade målen inom utgiftsområdena och redovisade resultatindikatorer till dessa mål, presentera en översiktlig bild per utgiftsområde av dels utvecklingen i förhållande till målen, dels utgiftsutvecklingen för berörda anslag. Tidsperspektivet bör vara både bakåt- och framåtblickande. Översikten behöver inte vara heltäckande utan ska ta sikte på centrala mål, indikatorer och utgiftsposter inom respektive utgiftsområde. Här kan inspiration och lärdomar dras från liknande arbeten i andra länder. Myndigheten ska även lämna förslag på hur en sådan översiktlig bild ska kunna uppdateras och hållas aktuell. Uppdraget är ett led i att få fram ett relevant och översiktligt underlag för resultatuppföljning av statens budget som helhet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och rapporteras senast den 15 april 2017.

11. Open Pan European Public Procurement OnLine

Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol). Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. ESV ska även inneha rollen som Peppolmyndighet och verka för ökad anslutning till Peppol. Uppdragen ska genomföras i samverkan med Finans- och Näringsdepartementet samt efter samråd med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten ska redovisa sitt arbete inom ramen för uppdraget.

12. Jämställdhetsintegrering i myndighet

Myndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket163 617
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)142 752
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)20 865

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Högst 31 000 000 kronor får användas för verksamhetsområdet EU-revision.

Högst 1 500 000 kronor får användas för uppdrag avseende Open Peppol.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravspecifikationer avseende RK Statsbudgetstöd.

5 000 000 kronor får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket400
ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV (ram)400

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

Anslagsposten får användas för utgifter för myndighetens uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.14 9093 %0
ap.203 %0
1:12 Riksgäldskontoret
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2014) Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.2 (2014)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2513 668
2016-02-2513 668
2016-03-2513 668
2016-04-2513 668
2016-05-2513 668
2016-06-2513 668
2016-07-2513 668
2016-08-2513 668
2016-09-2513 668
2016-10-2513 668
2016-11-2513 668
2016-12-2513 669
Summa164 017
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd
1:12 ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-5 952013 00012 800200-5 752
Administrativa system7 6061007 6007 5001007 806
Tjänsteexport37702 8002 8000377
Summa2 03110023 40023 1003002 431
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3, 7 och 11 §§ förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

Det underlag som Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen för staten, enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska av berörda myndigheter lämnas senast den 12 februari 2016. Ekonomistyrningsverket ska underrätta myndigheterna om regeringens beslut i denna del.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Justitiedepartementet/PO och SIM
Utrikesdepartementet/USTYR och MU
Socialdepartementet/JÄM och FST
Finansdepartementet/BA1, E2, ESA, EU, FPM, TOT, SFÖ, STAB, UR
Utbildningsdepartementet/UH
Miljö- och energidepartementet/KE
Näringsdepartementet/EF, HL, ITP, JM, RTS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL och RK IT
Finansutskottet
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sida
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten