Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:43

2015-12-18
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05992/F
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet, i verksamheten kring isbrytaren Oden och forskningsstationen i Abisko.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin samverkan med Vetenskapsrådet och andra finansiärer inom området polarforskningsexpeditioner.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet38 926
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)38 926

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:9 Polarforskningssekretariatet
ap.11 946Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 244
2016-02-253 244
2016-03-253 244
2016-04-253 244
2016-05-253 244
2016-06-253 244
2016-07-253 244
2016-08-253 244
2016-09-253 244
2016-10-253 244
2016-11-253 244
2016-12-253 242
Summa38 926
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner4 3377 00048 00048 000011 337
Avgiftsbelagdverksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station-99-1001 1001 200-100-299
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Vetenskapsrådet