Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2015-12-17
Fi2015/05629/S3 (delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 3, bet. 2015/16:SkU1, rskr. 2015/16:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet.

Mål Tull

De eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag med beaktande av behovet av enkla tullförfaranden. Säkerhet i leverans- kedjan ska främjas och brottslighet inom tullområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten. 

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer. Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska kommenteras i redovisningen.

Mål 1 - skattefelet

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att minska skattefelet. En bedömning ska göras av hur åtgärderna har bidragit till att minska skattefelet och i vilken grad skattefelet har förändrats. Av beskrivningen ska dessutom kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import framgå.

Mål 2 - in- och utförselrestriktioner

Analys och kontroller av in- och utförselrestriktioner ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet (inklusive vapen).

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att inrikta analys- och kontrollverksamheten särskilt mot in- och utförselrestriktioner på hot mot hälsa, miljö och säkerhet (inklusive vapen). Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.    

Mål 3 - uppbörd

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid. All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras effektivt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbördsförlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera uppbördsförlusterna för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsförlusterna har förändrats. Tullverket ska även beskriva hur myndigheten har säkerställt att all uppbörd har uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • uppbördsförlusterna; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter,
 • under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter,
 • totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel,
 • ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel, samt
 • anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 4 - organiserad och storskalig brottslighet

Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet med att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt skadade, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling, samt
 • resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Mål 5 - narkotika

I den brottsbekämpande verksamheten ska narkotika ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet mot narkotika. Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • beslag av narkotika - typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.   

 Mål 6 - alkohol och tobak

I den brottsbekämpande verksamheten ska storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ges hög prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. 

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet mot storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak - mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 7 - ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet. Myndigheten ska även beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla och effektivisera arbetet. Tullverket ska göra en bedömning av hur arbetet mot ekonomisk brottslighet har minskat skattefelet och har begränsat den illojala konkurrensen. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • kontroller där ekonomisk brottslighet misstänkts - antal kontroller och tull, skatt och avgifter som har undandragits, samt
 • ekobrottsärenden där åtal väckts - antal åtal och tull, skatt och avgifter som har undandragits.  

 

2      Övriga återrapporteringskrav  

Generella krav på redovisning

Tullverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Myndigheten ska redovisa 10-åriga tidsserier där det är möjligt och relevant. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultat- redovisningen. 

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras.

Tullverket ska redovisa individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund där det är möjligt.

Service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovs- anpassad och lättillgänglig. Företagen ska ha goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut i tullrelaterade frågor. Vidare ska myndigheten beakta regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning.

Tullverket ska beskriva vilka insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig. Myndigheten ska även göra en bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företag och för att underlätta för medborgare.

Internationellt samarbete

I det europeiska och övriga internationella samarbetet ska Tullverket prioritera insatser för att förenkla regler och procedurer med beaktande av behovet av kontrollmöjligheter, effektiv riskhantering och rationell användning av it. Tullverket ska också bidra till en effektiv brottsbekämpning, särskilt inom ramen för EU:s policycykel i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet. Tullverket ska fortsätta fokusera på strategiska och operativa insatser mot olaglig handel med vapen och vapensmuggling.

Tullverket ska beskriva vilka insatser som har genomförts och resultatet av dessa.

Strategi mot terrorism

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till uppfylla regeringens strategi mot terrorism.

Exportstrategi

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till att uppfylla regeringens exportstrategi.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016—2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska redovisas i Hermes. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, till tillgängliga och beräknade medel samt till myndighetens beslutade budget och verksamhetsplan. Av kommentar- erna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamheten. Vid väsentliga prognos- avvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast  den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016. 

3

Uppdrag

e-Customs

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella arbetet fortskrider. Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning ska beaktas. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av arbetet och konsekvenser för myndigheten. Vidare ska konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Kontroll av illegal privat införsel av animaliska livsmedel

Tullverket ska redovisa hur kontrollen av illegal privat införsel av animaliska livsmedel har bedrivits under 2015 och vilka resultat kontrollen har givit. Redovisningen ska göras i enlighet med vad som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004. Redovisningen ska lämnas till Statens jordbruksverk senast den 1 april 2016.

Förstärkt samverkan

Tullverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheterna. En gemensam kartläggning av områden där samverkan bör förstärkas ytterligare ska tas fram. Tidigare identifierade förbättringsområden samt behov av utökad samverkan för att utveckla underrättelse- och riskbaserade arbetsmetoder ska särskilt beaktas. Myndigheterna ska i en gemensam rapport redovisa kartläggningen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2015 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den
30 april 2016.

Jämställdhetsintegrering

Tullverket ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017—2018. Planen ska redovisas senast den 31 oktober 2016 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i Tullverkets årsredovisning för 2017 respektive 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 727 170
ap.1Tullverket (ram)1 727 170

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
 2. Från anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 3. Från anslagsposten får högst 9 998 800 kronor användas för abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.151 8153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25143 931
2016-02-25143 931
2016-03-25143 931
2016-04-25143 931
2016-05-25143 931
2016-06-25143 931
2016-07-25143 931
2016-08-25143 931
2016-09-25143 931
2016-10-25143 931
2016-11-25143 931
2016-12-25143 929
Summa1 727 170
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter00353500
Tullförättningsavgifter00505000
Summa00858500
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0030030000
Kontroll av päls av katt och hund0011511500
Kontroll av handel med sälprodukter00656500
Summa0048048000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397001 1001 10000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter och tullförrättningsavgifter.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
 3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
 4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
 5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 13 och 15 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen. För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket inte disponerar medges undantag från 13 § anslags- förordningen i de delar som rör redovisning mot budgetår.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/PO, SSK och Å
Utrikesdepartementet/IH
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Åklagarmyndigheten