Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2015-12-17
N2015/08891/EF
N2015/08816/KLS (delvis)
N2014/05431/ITP
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket10 000
ap.2E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket (ram)5 000
ap.5Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (ram)5 000
Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)7 000
ap.6Uppföljning av statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet23 046
ap.1Gem. e-förv.proj - e-förvaltning (ram)23 046
Disponeras av Post- och telestyrelsen3 000
ap.8Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet7 000
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen (ram)7 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitalisering.

ap.2 E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket

Anslagsposten ska användas för att främja arbetet med e-handel i staten. Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura. Ekonomistyrningsverket ska arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation och ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Konkurrensverket inom arbetet Single Face to Industry.

Anslagsposten får också användas för att främja arbetet med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov.

Anslagsposten får användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för genomförande av eIDAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG).

E-legitimationsnämnden ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inkomma med en årsberättelse för 2015 samt en aktivitets- och tidplan för 2016 senast den 22 februari 2016.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitalisering.

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.5 Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning

Anslagsposten får användas för att stödja regeringen och Regeringskansliet i genomförandet av satsningen genom att bistå Regeringskansliet i strategiska e-förvaltningsfrågor. Anslagsposten får också användas till att stödja aktuella myndigheter under de olika faserna i utvecklingsprocessen och i genomförandet av den gemensamma e-förvaltningen samt att följa upp statsförvaltningens digitalisering. Detta är i enlighet med regeringsbeslut den 9 april 2015 dnr N2015/03210/EF.

ap.6 Uppföljning av statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden

Anslagsposten får användas för uppföljning av myndigheters anslutning, vidareutveckling, för att främja användning och för införande av Mina meddelanden i enlighet med regeringsuppdrag dnr N2015/03779/EF.

ap.8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster

Anslagsposten får användas av Post- och telestyrelsen för genomförande av eIDAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävandet av direktiv 1999/93/EG) enligt Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Anders Nyström
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, S3 och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Kammarkollegiet
Post- och telestyrelsen
E-legitimationsnämnden