Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
10158 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem29 919
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)29 919

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har i uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna förvaltningsutgifter.  

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Myndigheten ska även redovisa:

  1. den finansierade forskningens utveckling och faktiska verksamhet vid de tre centrumen och inom forskningsprojekten,
  2. hur forskningen kan belysa den finansiella sektorns bidrag till en hållbar utveckling,
  3. den vetenskapliga kvaliteten och relevansen, samt
  4. det ekonomiska utfallet av samfinansieringen med beaktande av målsättningen om att den privata finansmarknadsbranschen ska bidra med hälften av de totala insatserna inom satsningen.

En särskild redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 21 mars 2017. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.18983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.176 00028 50024 50023 0002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Per Bolund
Elin Andén
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet