Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för god redovisningssed för företag och organisationer

Bokföringsnämnden ska utveckla god redovisningssed. Verksamheten ska bidra till att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och årsredovisningar respektive årsbokslut genom informationsinsatser.

Återrapportering

Bokföringsnämnden ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Bokföringsnämnden ska fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan på redovisningsområdet.

Återrapportering

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta.

Följande områden ska särskilt framgå av beskrivningen:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,
  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,
  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,
  • yttranden över författningsförslag,
  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden, och
  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

Information till småföretagare m.m.

Bokföringsnämnden ska verka för att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Av beskrivningen ska det framgå vilka informationsinsatser som genomförts och en bedömning av hur dessa insatser har bidragit till måluppfyllelsen.

Enkla och tidsenliga regler

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering

Nämnden ska beskriva arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk. En bedömning av i vilken omfattning nämndens åtgärder bidragit till att uppfylla regeringens mål om att förenkla för företagen ska göras. 

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016—2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska redovisas i Hermes. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, till tillgängliga och beräknade medel samt till myndighetens beslutade budget och verksamhetsplan. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamheten. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 
1 augusti och 26 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden10 519
ap.1Bokföringsnämnden (ram)10 519

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.13163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggnings- tillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekontokredit enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Cecilia Garmer
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret