Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
34

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016–2020

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Arkeologisk uppdragsverksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur inordnandet av den arkeologiska uppdragsverksamheten har fortlöpt.

Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka verksamhetens ekonomiska resultat och hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans fortskrider.

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider.

3

Uppdrag

Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer99 523
ap.1Statens historiska museer (ram)99 523

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.12 9853 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)90 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 294
2016-02-258 294
2016-03-258 294
2016-04-258 294
2016-05-258 294
2016-06-258 294
2016-07-258 294
2016-08-258 294
2016-09-258 294
2016-10-258 294
2016-11-258 294
2016-12-258 289
Summa99 523
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-6 9621222 1001 950150-6 690
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Tjänsteexport368-781 3021 25052342
Arkeologisk uppdragsverksamhet-53 0002 200113 000110 8002 200-48 600
Summa-59 5942 244116 402114 0002 402-54 948
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar009000900900
Övrigt005 80005 8005 800
Summa006 70006 7006 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christina Nylén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Malmö kommun
Riksförbundet Sveriges museer