Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2015-12-10
Ku2015/02965/LS (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 Visby
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2016–2020

Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 19 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober

Sponsringsintäkter

Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksutställningar ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

Riksutställningar har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Riksutställningar ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar43 543
ap.1Riksutställningar (ram)43 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:4 Riksutställningar
ap.11 3063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 687
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 629
2016-02-253 629
2016-03-253 629
2016-04-253 629
2016-05-253 629
2016-06-253 629
2016-07-253 629
2016-08-253 629
2016-09-253 629
2016-10-253 629
2016-11-253 629
2016-12-253 624
Summa43 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Försäljning av varor69000069
Uppdragsverksamhet2930000293
Övrigt000000
Summa3620000362
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksutställningar ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Malmö kommun
Riksförbundet Sveriges museer