Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2015-12-10
Ku2015/02965/LS (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
10229 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2016–2020

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Samhällsutmaningar

Riksarkivet ska redovisa vilka särskilda insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att bidra till att göra kulturarvet till en angelägenhet och tillgång för alla människor i samhället. Redovisning ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2016.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2016 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Samordningssekretariatet Digisam

Riksarkivet ska under 2016 driva samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet – Digisam. Verksamheten ska följa de villkor som framgår av regeringsbeslut den 10 februari 2011 (dnr Ku2011/242/KA).

Mediakonverteringscentrum som gemensam resurs för kulturarvssektorn

Riksarkivet ska förbereda etableringen av Mediakonverteringscentrum i Fränsta som en gemensam resurs för storskalig digitalisering av kulturarvsmaterial. Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten avser att upprätta och finansiera verksamheten, hur tillgång till resursen ska prioriteras och vilka säkerhetskrav som anläggningen kommer att kunna möta. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2016.

Vidareutnyttjande av handlingar

Riksarkivet ska informera statliga myndigheter, organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt andra parter som myndigheten finner lämpliga om ändringarna i 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Informationen ska också innehålla uppgift om vilka åtgärder Riksarkivet avser vidta med anledning av den föreskriftsrätt för sådana förteckningar som myndigheten bemyndigats genom 15 § arkivförordningen (1991:446). Åtgärderna ska utformas så att myndigheter och andra på ett lämpligt sätt kan bidra med sina praktiska erfarenheter inför Riksarkivets fortsatta arbete.

Uppdraget ska redovisas genom en rapport till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2016. Redovisningen ska övergripande beskriva vilka informationsåtgärder som vidtagits samt vilka myndigheter och andra organ som särskilt tagit del av dessa. Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder Riksarkivet vidtagit avseende arbetet med föreskrifterna samt vilka kommande åtgärder på området som Riksarkivet planerar, inklusive tidplan för dessa.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet10 682
ap.9Riksarkivet (ram)10 682

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet375 402
ap.1Riksarkivet (ram)375 402

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till Europeana.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.93203 %0
6:1 Riksarkivet
ap.111 2623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)143 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-0496 522
2016-04-0496 522
2016-07-0496 522
2016-10-0496 518
Summa386 084
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR1 02258310 60010 60001 605
Digitaliseringstjänster2 31244021 50021 50002 752
Heraldisk uppdragsverksamhet00909000
Stöd till arkivbildare1 848-2001 0001 500-5001 148
Övrig uppdragsverksamhet-1 0737007 5007 000500127
Summa4 1091 52340 69040 69005 632
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0024 000024 00024 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda003000300300
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)006 50006 5006 500
Övrigt009000900900
Summa0038 700038 70038 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga landsting
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Region Värmland